ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

record player

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *record player*, -record player-

record player ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
record player (n.) เครื่องเล่นแผ่นเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง,จานเสียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเล่นจานเสียง (n.) record player See also: phonograph, gramophone, pick-up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, they let you tote that record player down there, huh?ดังนั้นพวกเขาช่วยให้คุณสิริเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ลงไปที่นั่นเหรอ?
[ record player slows ] We're moving?ก็นายดูเหมือนแมทธิว เพอร์รี่
It brought me back to when I broke your record player.ผมนึกถึงตอน ที่ผมทำเครื่องเล่นคุณพัง
I fixed your record player.ผมซ่อมเครื่องเล่นคุณ
♪ Or the record player... ♪ B♪# หรือเครื่องเล่นเสียงอาจจะ... # # พัง #
It's gotta be on a 45 that I can play on a record player,มันต้องเป็นแบบยุค 45 ฉันจะได้เอามาเล่นบนเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้
By the way, I'll also need the record player.อีกอย่าง ช่วยหาเครื่องเล่นแผ่นเสียงให้ฉันด้วยนะ
Selling record players.ขายเครื่องเล่นแผ่นเสียง

record player ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电唱[diàn chàng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ, 电唱 / 電唱] gramophone; record player
电唱机[diàn chàng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄐㄧ, 电唱机 / 電唱機] gramophone; record player
电唱盘[diàn chàng pán, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, 电唱盘 / 電唱盤] gramophone; record player

record player ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気蓄音機[でんきちくおんき, denkichikuonki] (n) electric gramophone; record player

record player ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
เครื่องเล่นแผ่นเสียง[n. exp.] (khreūang le) EN: record player FR: tourne-disque [m] ; électrophone [m]

record player ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plattenspieler {m}record player

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า record player
Back to top