ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ramble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ramble*, -ramble-

ramble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ramble (vi.) เดินเที่ยว See also: เดินเล่น Syn. saunter, stroll
ramble (vi.) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย Syn. babble
ramble (vi.) เลื้อยไปทั่ว See also: ขึ้นเปะปะ
ramble on (phrv.) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler (n.) ผู้เดินเที่ยว See also: คนเดินเตร่ Syn. wanderer
rambler (n.) คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler (n.) กุหลาบเลื้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พล่าม (v.) ramble Syn. พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย
พูดพล่าม (v.) ramble Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย
ตะเกียกตะกาย (v.) scramble See also: clamber, climb Syn. ตะกาย, ปีนป่าย
ทาบรัศมี (v.) scramble for superiority See also: vie for superiority
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You get really, really nervous, and then you ramble on for a couple seconds, and then...คุณก็จะทำท่าประสาทๆ แล้วก็พูดวนไปเวียนมา อีกสองสามวินาที จากนั้น
Ahh, you ramble so much.เฮ้อ เธอนี่ก็พูดไปเรื่อย
He might ramble a lot, he might nervously strum his guitar,เค้าอาจจะพูดเรื่อยเปื่อย อาจจะเล่นกีตาร์ห่วยสุดๆ แต่ เอ่อ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำแนะนำแบบพ่อ-ลูกแล้ว
I'll finish making the tea, while you narcissistically ramble on about whatever's troubling you.ระหว่างที่นายสนใจแต่ตัวเองพร่ำเพ้อไปเรื่อย เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่รบกวนจิตใจนายอยู่
That wurlitzer over there roars to life, plays ramble on for, like, four whole minutes, and then just goes dark.ไอ้เจ้าเครื่องดนตรีที่อยู่ตรงนั้น ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เล่นเพลงได้ซักประมาณ 4 นาที และหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็กลับมามืดเหมือนเดิม
That's because while you were listening to Father Douglas ramble on about Saint Francis or whateverนั่นเป็นเพราะในขณะที่คุณกำลัง ฟังพ่อดักลาส เดินเล่นที่เกี่ยวกับเซนต์ฟรานซิ หรืออะไรก็ตาม
I'll just have some scrambled eggs. Oui, mademoiselle.- ได้ครับ คุณผู้หญิง
Yeah, with new voice-scramblers.- ครับ เพิ่มระบบเข้ารหัสแบบใหม่ให้ด้วย
That was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย
It's a Satscrambler terminal. sophisticated equipment for sending, scrambling, and receiving satellite messages.มันคือ SatScrambler เครื่องเข้ารหัสสัญญาณดาวเทียม
And you had rambled on for 18 pages.และเธอก็ตะบี้ตะบันเขียนมาตั้ง 18 หน้า
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่

ramble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[léi, ㄌㄟˊ, 虆] creeper; bramble; dirt-basket
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 抢 / 搶] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch
[áo, ㄠˊ, 敖] ramble
炒蛋[chǎo dàn, ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 炒蛋] scrambled eggs
炒鸡蛋[chǎo jī dàn, ㄔㄠˇ ㄐㄧ ㄉㄢˋ, 炒鸡蛋 / 炒雞蛋] scrambled eggs
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 番茄炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西红柿炒蛋 / 西紅柿炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋
[jīng, ㄐㄧㄥ, 荆 / 荊] thorns; brambles; surname Jing

ramble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn
スクランブラー[, sukuranbura-] (n) scrambler
スクランブル[, sukuranburu] (n,vs) scramble; (P)
スクランブルエッグ;スクランブルドエッグ;スクランブルドエッグズ[, sukuranburueggu ; sukuranburudoeggu ; sukuranburudoegguzu] (n) scrambled eggs
スクランブルレース[, sukuranburure-su] (n) scramble race
ノンスクランブルチャンネル[, nonsukuranburuchanneru] (n) non-scrambled channel
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
取り合い;取合い[とりあい, toriai] (n) scramble; struggle
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
奪い合う[うばいあう, ubaiau] (v5u) to scramble for; to struggle for
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty)
逍遥[しょうよう, shouyou] (n,vs) ramble; saunter; walk; wander
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スクランブル[すくらんぶる, sukuranburu] scramble (vs)

ramble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
พูดไปเรื่อย[v. exp.] (phūt pai re) EN: ramble ; be garrulous ; be just talk ; speak to no purpose FR: être un moulin à paroles
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
วกไปเวียนมา[v. exp.] (wok pai wīe) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on FR:
วกเวียนไปมา[v. exp.] (wokwīen pai) EN: meander ; use circumlocution ; ramble on ; zigzag FR:
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:
ไข่คน[n. exp.] (khai khon) EN: scrambled egg FR:
ไข่กวน[n. exp.] (khai kūan) EN: scrambled eggs FR: oeuf brouillé [m]
กวน[adj.] (kūan) EN: scrambled FR:
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
ทรงบาดาล[n.] (songbādān) EN: Kalamona ; Scrambled Eggs FR:
ตะเกียกตะกาย[v.] (takīektakāi) EN: scramble ; clamber ; climb FR:
ทาบรัศมี[v. exp.] (thāp ratsam) EN: rival ; emulate ; scramble for superiority FR:
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: ravir ; usurper

ramble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon
Kletterrose {f}rambler rose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ramble
Back to top