ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarters

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarters*, -quarters-

quarters ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarters (n.) ที่พักอาศัย Syn. housing, lodgings, accommodations
quarterstaff (n.) กระบองอาวุธทำด้วยไม้ยาวประมาณ 6 ถึง 8 ฟุต (ใช้ในอังกฤษสมัยก่อน) Syn. club
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองบัญชาการ (n.) headquarters See also: general headquarters Syn. ศูนย์บัญชาการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด (n.) the Supreme Command Headquarters See also: headquarters of supreme commander
วงการเมือง (n.) political quarters Syn. แวดวงการเมือง
แวดวงการเมือง (n.) political quarters
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One day their quarters are ready.วันหนึ่ง ที่อยู่ของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์
Your quarters are in the stables from now on.นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แกต้องนอนในคอกม้า
Just put her down on the roof of the officers' quarters like yesterday.วางบนหลังคาห้องพัก จนท. เหมือนเมื่อวาน
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า
First, I'll slice its hind quarters into sections.ก่อนอื่น, ฉันจะแล่มันออกเป็น4ส่วน.
Prepare their quarters within the palace.เตรียมที่พักในวังให้พวกเค้า
It is late. Return to your quarters and rest.ดึกแล้ว กลับไปพักผ่อนที่ตำหนักของเจ้าเถอะ
I asked for our quarters to be in chang-dok palace.ฉันขออนุญาติเค้า พวกเราจะไปอยู่ในวัง chang-dok
Then your quarters will be far away from the elders.ไกลหูไกลตาพวกผู้ใหญ่หน่อย
Tell you what, match quarters for the next round.จะบอกให้ แข่งยกต่อไปดีกว่า
In the last eight quarters alone, we bought and nurtured over 600 companies.In the last eight quarters alone, we bought and nurtured over 600 companies.
We could provide meals and put you up in the workers' quarters till then.เรามีอาหารและที่อยู่ให้คุณ อยากให้คุณช่วยเราจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว

quarters ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眷区[juàn qū, ㄐㄩㄢˋ ㄑㄩ, 眷区 / 眷區] married quarters; residential quarters for men with families
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 一二八事变 / 一二八事變] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, 营房 / 營房] barracks; living quarters
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿舍] dormitory; living quarters; hostel
司令部[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, 司令部] headquarters; military command center
大本营[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ˊ, 大本营 / 大本營] headquarters; base camp
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿营 / 宿營] living quarters; accommodation; camp
南征北伐[nán zhēng běi fá, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, 南征北伐] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北战[nán zhēng běi zhàn, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄓㄢˋ, 南征北战 / 南征北戰] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北讨[nán zhēng běi tǎo, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄊㄠˇ, 南征北讨 / 南征北討] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters

quarters ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラム街[スラムがい, suramu gai] (n) slum quarters
作業員宿舎[さぎょういんしゅくしゃ, sagyouinshukusha] (n) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace)
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
舎営[しゃえい, shaei] (n,vs) billeting; quarters
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.)
飯場[はんば, hanba] (n) (sens) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
ヘッドクォーター;ヘッドクオーター[, heddokuo-ta-; heddokuo-ta-] (n) headquarters
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value
参謀本部[さんぼうほんぶ, sanbouhonbu] (n) General Staff Headquarters
国連本部[こくれんほんぶ, kokurenhonbu] (n) United Nations (UN) Headquarters
屯所[とんしょ, tonsho] (n) post; quarters; military station; police station
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
房室[ぼうしつ, boushitsu] (n) (1) room; chamber; (2) monk in charge of business in the monks' quarters; (3) bedroom (of a married couple); (4) locule (in a plant ovary); (5) atria and ventricles
本拠[ほんきょ, honkyo] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters; (P)
本拠地[ほんきょち, honkyochi] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters
本社[ほんしゃ(P);ほんじゃ(ok), honsha (P); honja (ok)] (n) (1) (ほんしゃ only) head office; main office; headquarters; (2) main shrine; (3) (ほんしゃ only) this company; this shrine; (P)
本部[ほんぶ, honbu] (n) headquarters; head office; main office; (P)
根城[ねじろ, nejiro] (n) stronghold; citadel; headquarters
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
県警察本部[けんけいさつほんぶ, kenkeisatsuhonbu] (n) prefectural police headquarters
総本山[そうほんざん, souhonzan] (n) (1) {Buddh} head temple of a sect; (2) (organizational) headquarters; (organisational) headquarters; (P)
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P)
軍司令部[ぐんしれいぶ, gunshireibu] (n) military headquarters
連合国軍最高司令官総司令部[れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ, rengoukokugunsaikoushireikansoushireibu] (n) (See GHQ) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ

quarters ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: official residence ; official quarters FR: résidence officielle [f]
โดนกักบริเวณ[v. exp.] (dōn kak bør) EN: get confined to quarters FR:
ห้องคนใช้[n. exp.] (hǿng khonch) EN: servant's room ; servant's quarters FR: chambre de bonne [f]
เก๋งพั้ง[n.] (kengphang) EN: upper deck ; living quarters FR:
ค่อน[X] (khøn = khǿn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most FR: la plus grande partie
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
แหล่งที่อยู่ [n. exp.] (laeng thīyū) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters FR: lieu de résidence [m] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: monk's residential quarters ; monk's living quarters FR:
ผ่าสี่[v. exp.] (phā sī) EN: cut into quarters FR: couper en quatre
สังฆาวาส[n.] (sangkhāwāt) EN: monastery ; monk's quarters FR: monastère [m]
ทับ[n.] (thap) EN: shack ; hovel ; living quarters FR: taudis [m]
ที่พักอาศัย[n.] (thī phak ās) EN: homestead ; quarters ; dwelling FR:
ที่อยู่[n.] (thīyū) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters FR: demeure [f] ; habitation [f]
วง[n.] (wong) EN: band ; group ; party ; circle ; sphere ; realm ; quarters ; coterie FR: groupe [m] ; cercle [m] ; milieu [m] ; sphère [f] (fig.) ; secteur [m]
วงการเมือง[n. exp.] (wong kānmeū) EN: political circles ; political quarters FR: cercle politique [m]
วงการที่เชื่อถือได้[n. exp.] (wongkān thī) EN: reliable quarters ; reliable circles FR:
วงการทูต[n. exp.] (wongkān thū) EN: diplomatic circles ; diplomatic quarters ; diplomatic sphere FR: sphère diplomatique [f] ; milieux diplomatiques [mpl]
บ.ก.[abv.] (bø.kø.) EN: headquarters FR:
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กองบัญชาการ[n. exp.] (køng banchā) EN: headquarters ; general headquarters FR: quartier général [m]
กองบัญชาการกองทัพไทย[org.] (Køng Banchā) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ) FR:
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køng banchā) EN: Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander FR: grand quartier général [m]
กองบังคับการ[n. exp.] (køng bangkh) EN: division ; headquarters FR: division [f]
ไม้กระบอง[n. exp.] (māi krabøng) EN: quarterstaff FR:
ไม้พลอง[n. exp.] (māi phløng) EN: boy scout staff ; quarterstaff FR:
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff ; boy scout staff ; quarterstaff FR: massue [f] ; gourdin [m] ; matraque [f] ; trique [f]
สามในสี่[n. exp.] (sām nai sī) EN: three-quarters FR: les trois quarts [mpl]
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค[org.] (Samnakngān ) EN: Regional Operating Headquarters (ROH) FR:
สำนักงานใหญ่[n. exp.] (samnakngān ) EN: head office ; headquarters ; base FR: siège social [m] ; quartier général [m]
ฐานทัพอากาศดอนเมือง[org.] (Thānthap Āk) EN: Don Muang Royal Thai Air Force Base ; Royal Thai Air Force Headquarters FR:

quarters ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standquartier {n}fixed quarters
Polizeipräsidium {n}police headquarters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarters
Back to top