ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push forward*, -push forward-

push forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push forward (phrv.) ผลักไปด้านหน้า Syn. press forward, thrust forward
push forward (phrv.) เดินหน้าต่อ (ทางทหาร) Syn. press forward, thrust forward
push forward (phrv.) ทำต่อไป See also: รีบทำต่อ Syn. plough on, press forward
push forward (phrv.) กระตุ้นความสนใจ Syn. push oneself, thrust forward
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลักดัน (v.) push forward See also: advance, carry forward, push on Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน
ลุ้น (v.) push forward See also: promote, support Syn. สนับสนุน, ช่วย, เอาใจช่วย
เข็น (v.) push forward See also: strive, expedite Syn. เคี่ยวเข็ญ, ผลักดัน, กระตุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's push forward with our plan.เราจะดำเนินแผนการกันต่อ
On that note, you push forward when Ra Im is feeling sad.เพราะอย่างนี้ นายควรจะให้กำลังใจเธอเวลาเธอรู้สึกเศร้า
Here's what I want you to do. Push forward.ที่ผมจะบอกให้คุณทำก็คือ ต้องบุกต่อไป
All the more reason to push forward, wouldn't you say?มันยิ่งทำให้มีเหตุผลใ้ห้ทดลองต่อ ไม่ใช่หรือ ผมอยากให้คุณรับประกัน

push forward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
ด้น[v.] (don) EN: push forward ; penetrate into FR:
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push forward
Back to top