ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prop up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prop up*, -prop up-

prop up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prop up (phrv.) ค้ำ See also: ยันขึ้น (ไม่ให้ล้ม)
prop up (phrv.) สนับสนุน (ความคิด,บุคคล)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้ำ (v.) prop up See also: shore up, sustain, support, back up Syn. ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน
ยัน (v.) prop up See also: shore up, sustain, support, back up Syn. ค้ำ, พยุง, ดัน
รอง (v.) prop up
เท้าคาง (v.) prop up See also: support the chin, hence to rest the chin on the hand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดับรางวัล pulitzers ของฉัน
I didn't think I had to prop up some pillows before I took him out.จะต้องให้ผมเอาหมอนรองที่พื้น ก่อนกระทืบมันหรือไง?
You also know that Federal Income Tax is government-sanctioned theft intended to prop up a global conspiracy of bankers?แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าภาษีรายได้ของรัฐบาลกลาง คือการฉ้อฉลแบบถูกกฎหมาย ด้วยการสมคบคิด กับธนาคารทั่วโลก
We tried that and you fell, remember? Here, prop up.เราลองแล้วและเธอล้ม จำได้ไหม

prop up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, ㄓ, 搘] prop up
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 牮] prop up

prop up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
支う[かう, kau] (v5u,vt) to support or prop up
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)

prop up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance ; prop up FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help FR: soutenir ; supporter
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for) ; bolster FR: supporter
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster FR: supporter ; soutenir
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
ประคอง[v.] (prakhøng) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully FR: soutenir avec les mains
ประเทือง[v.] (pratheūang) EN: enhance ; improve ; augment ; better ; prop up FR: améliorer
เท้าคาง[v. exp.] (thāo khāng) EN: prop up FR:
อุปถัมภ์[v.] (upatham = u) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
อุปถัมภ์[v.] (uppatham = ) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prop up
Back to top