ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

briefcase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *briefcase*, -briefcase-

briefcase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
briefcase (n.) กระเป๋าหิ้ว See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
English-Thai: Nontri Dictionary
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋าเอกสาร (n.) briefcase See also: portfolio
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Politovsky's briefcase contained bigraphical material on your Donald Brown, Director of the fbi.ในกระเป๋าโพลิโทฟสกี้ มีกล่าวถึงโดนัล บราวน์ หัวหน้าเอฟบีไอของคุณ
I put your tickets, passport, and your new cell phone in your briefcase and Hong will be there in ten minutes.ฉันเตรียมตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ท แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันใหม่ใส่ในกระเป๋าให้คุณแล้วนะคะ คุณฮองจะไปถึงที่นันภายใน10นาทีค่ะ
The briefcase I picked up in Rome, the one you took from me, contains the location of the Rabbit's Foot.นั่นบอกบุคลิกแก ว่าคนที่ทำแบบนั้น ไม่สมควรได้รับความปราณี -ถ้าแกทำเธอเจ็บ, ฉันสาบาน...
There's a briefcase that I'd like to recommend.ยังมีกระเป๋าเอกสารที่ฉันอยากจะแนะนำ
There is a folder in that briefcase on the conference table.มีแฟ้มในกระเป๋านั่น บนโต๊ะประชุม
Oh, it's in my briefcase if you wanna check it.มันอยู่ที่ในกระเป๋าของผม ถ้าคุณอยากตรวจดู
No sir, the only message was about the briefcase that was delivered earlier.ไม่มีค่ะ ข้อความเดียวก็คือ เรื่องกระเป๋าที่ส่งมาก่อนหน้านี้
He had a briefcase full of sales projections stolen last year.เขาถูกขโมยกระเป๋าเอกสารเมื่อปีที่แล้ว ข้างในเป็นพวกแผนส่งเสริมการขายทั้งหมด
Just give the briefcase to the judge. If I do that, they'll arrest you.ไม่ คุณต้องมีชีวิตอยู่กับมัน
I'll leave my briefcase at the office, and we do something special, just the three of us?ผมจะทิ้งกระเป๋างานผมไว้ที่ออฟฟิส แล้วทำอะไรพิเศษกัน แค่เราสามคน
What about the briefcase that wasn't found on the body?แล้วกระเป๋าเอกสารล่ะ? มันไม่ถูกพบพร้อมกับศพ
So I saying that you followed rit, saw him ke out GL the courier, so you probably figurethat the briefcase was very valuable, so... u kill Dorit and take off witthe case.ผมกำลังจะพูดว่า คุณตามดอริทไป เห็นเขาถือของ คุณคิดว่ากระเป๋าเอกสาร มีค่ามาก แล้ว... คุณฆ่าดอริท และเอากระเป๋าไป

briefcase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリーフケース[, buri-fuke-su] (n) briefcase
ブリーフケースコンピュータ[, buri-fuke-sukonpyu-ta] (n) {comp} briefcase computer
手提げ鞄[てさげかばん, tesagekaban] (n) handbag; purse; briefcase; attache case
折り鞄[おりかばん, orikaban] (n) briefcase; portfolio
書類カバン;書類かばん;書類鞄[しょるいカバン(書類カバン);しょるいかばん(書類かばん;書類鞄), shorui kaban ( shorui kaban ); shoruikaban ( shorui kaban ; shorui kaban )] (n) briefcase; attaché case
[かばん, kaban] (n) bag; satchel; briefcase; basket; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer

briefcase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekka) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
กระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (krapao hiu) EN: handbag ; carrying bag ; carrier bag ; briefcase ; satchel FR: sac à main [m]
กระเป๋าใส่เอกสาร[n. exp.] (krapao sai ) EN: portfolio ; briefcase FR: portfolio [m] ; porte-documents [m]
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]

briefcase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktentasche {f}brief case; briefcase
Diplomatenkoffer {m}executive briefcase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า briefcase
Back to top