ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pick up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pick up*, -pick up-

pick up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pick up (phrv.) ยกขึ้น Syn. gather up, get up
pick up (phrv.) รับ (ของหรือคน) Syn. call for
pick up (phrv.) ช่วยชีวิต
pick up (phrv.) ขับรถไปส่ง
pick up (phrv.) ผูกมิตรกับ See also: พบปะ
pick up (phrv.) จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)
pick up (phrv.) ได้กลิ่น See also: ได้ยิน, มองเห็น
pick up (phrv.) หาคลื่น (เสียง,ไฟฟ้า)
pick up (idm.) จัดให้เป็นระเบียบ See also: ทำให้เรียบร้อย
pick up (phrv.) หารายได้ (จำนวนน้อย)
pick up (phrv.) หาหรือซื้อในราคาถูก
pick up (phrv.) เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการหรือโดยบังเอิญ
pick up (phrv.) ปรับปรุง (อากาศ,ธุรกิจ)
pick up (phrv.) ทำให้รู้สึกดีขึ้น / หายป่วย See also: ช่วยเยียวยา
pick up (phrv.) เริ่มทำงาน
pick up (phrv.) เริ่มใหม่ See also: เริ่มต้นใหม่ Syn. take up
pick up (phrv.) เตรียมจ่าย
pick up (phrv.) ลุกขึ้น See also: ยืนหยัดขึ้น
pick up (phrv.) ดุว่า See also: ว่ากล่าว, สั่งสอน
pick up (phrv.) ขุด See also: เจาะ
pick up a cue (idm.) พูดบทต่อเนื่องหรือมีจังหวะ
pick up speed (idm.) เริ่มทำงานหรือวิ่งเร็ว
pick up the gauntlet (idm.) ยอมรับคำเชิญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งัด (v.) pick up See also: move, open, pull, force Syn. เอาออกมา, นำออกมา Ops. เก็บเข้าที่
นำออกมา (v.) pick up See also: move, open, pull, force Syn. เอาออกมา Ops. เก็บเข้าที่
เอาออกมา (v.) pick up See also: move, open, pull, force Syn. นำออกมา Ops. เก็บเข้าที่
มือบอน (v.) pick up things restlessly Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (v.) pick up things restlessly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Pick up the phone!หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been simply breathless to pick up all the news.ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน
Paulie, go down 39th Street, pick up 18 mattresses and bring me the bill.พอลลี่ลงไปถนน 39 รับ 18 ที่นอนและนำฉันเรียกเก็บเงิน
We've got to pick up my sister.เราได้มีการรับน้องสาวของฉัน
I'll pick up something later.ฉันจะมารับบาง สิ่งบางอย่างในภายหลัง
Hello. I'm Paul Carey from the airline. I'm here to pick up Captain Kramer.สวัสดีครับ ผมพอล แครีย์จากสายการบิน มารับกัปตันเครมเมอร์ครับ
If I was in his position, I'd try to pick up some information.ถ้าผมอยู่ในตำแหน่งของเขา ผมจะพยายามที่จะรับ
I'm sure things'll pick up by lunch.ผมคิดว่าลูกค้าคงกำลังทานข้าวกลางวันกันอยู่มั๊งครับ.
Mrs. Timkin, those video cameras, did they pick up everything last night?เอ่อ! คุณนายทิมคินครับ, ในวีดีโอเทปนั่น คุณเห็น... ...ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยหรือครับ?
A lot of Jewish people pick up a check. Fine.คนยิวส่วนใหญ่มีเงิน ไม่เป็นไร
I want you to pick up the trail where he left off.ผมอยากให้คุณ ตามรอยที่เขาทิ้งไว้
You know, I'm starting to pick up on a little language barrier thing going here.คุณรู้ว่าฉันเริ่มที่จะรับในสิ่งที่อุปสรรคทางภาษาน้อยไปที่นี่
Jimmy and Tommy are going down to Tampa this weekend... to pick up something for me.ส่วนจิมมี่กับทอมมี่จะไป เทมป้ากันสุดสัปดาห์นี้ จัดการธุระให้ฉัน

pick up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, 敧] to pick up thing with chopsticks or pincers.
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 镊 / 鑷] tweezers; forceps; nippers; pliers; to nip; to pick up with tweezers; to pluck out
拿起[ná qǐ, ㄋㄚˊ ㄑㄧˇ, 拿起] pick up
[zhí, ㄓˊ, 摭] pick up; to select

pick up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
乗り[のり, nori] (n,n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P)
挟み上げる[はさみあげる, hasamiageru] (v1,vt) to pick up (with chopsticks); to take
掘り出す;掘出す[ほりだす, horidasu] (v5s,vt) to dig out; to pick up
撮像管[さつぞうかん, satsuzoukan] (n) image pick up tube; camera tube
救い上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1) to pick up and rescue
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
空気読めない[くうきよめない, kuukiyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
聞き覚える;聞きおぼえる[ききおぼえる, kikioboeru] (v1,vt) (1) (See 聞き覚えがある) to be familiar; (2) to learn by ear; to pick up knowledge
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
助け上げる[たすけあげる, tasukeageru] (v1) to help up; to pick up; to bring safely to land
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
拾い上げる[ひろいあげる, hiroiageru] (v1) to pick up; to pick out
持ち直す(P);持直す(P);持ちなおす[もちなおす, mochinaosu] (v5s,vt) to recover; to rally; to improve; to pick up; (P)
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)

pick up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl FR: embarquer une fille (fam.)
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
หอบสินค้า[v. exp.] (høp sinkhā) EN: pick up goods FR:
จับไก่[v. exp.] (jap kai) EN: pick up a girl FR:
แกะเพลง[v. exp.] (kae phlēng) EN: pick up a song FR:
เก็บเล็กผสมน้อย[v.] (keplekphaso) EN: save little by little ; pick up fragment by fragment ; many a mickle makes a muckle FR:
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information FR: glaner des informations
ขยุ้ม[v.] (khayum) EN: grab a handful ; scoop up with the hand ; pick up with all five fingers FR:
คอยเก็บคอยกวาด[v. exp.] (khøi kep kh) EN: pick up the pieces ; pick up after FR:
ก้มลงหยิบขวาน[v. exp.] (kom long yi) EN: bend down to pick up an axe FR:
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly FR: grappiller
มือบอน[adj.] (meūbøn) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish FR:
มืออยู่ไม่สุข[v. exp.] (meū yūmaisu) EN: pick up things restlessly FR:
ไปรับ[v. exp.] (pai rap) EN: pick up ; go and meet ; go to fgetch FR: aller chercher qqn. ; aller prendre qqn.
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; take up ; pick up ; be given FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir ; décrocher
รับ[v.] (rap) EN: pick up ; meet FR: accueillir ; recevoir
รับกลับ[v. exp.] (rap klap) EN: pick up FR: récupérer
รับลูก[v. exp.] (rap lūk) EN: pick up one's child FR:
รับโทรศัพท์[v. exp.] (rap thōrasa) EN: answer the telephone ; answer the phone ; pick up the phone ; take a call FR: répondre au téléphone ; décrocher le téléphone ; prendre la communication
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ทุเลา[v.] (thulao) EN: improve ; recover ; get better ; pick up FR:
ธุรกิจดีขึ้น[n. exp.] (thurakit dī) EN: business is beginning to pick up FR: les affaires s'améliorent
หยิบ[v.] (yip) EN: pick ; pick up ; take ; bring ; select FR: prendre ; saisir ; emporter
ยกขึ้น[v. exp.] (yok kheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift FR: soulever ; enlever

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pick up
Back to top