ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

physique

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *physique*, -physique-

physique ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
physique (n.) เรือนร่าง See also: รูปร่าง, ร่างกาย Syn. structure, physical nature, bodily character
English-Thai: HOPE Dictionary
physique(ฟิซิค') n. ร่างกาย,รูปร่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
physique(n) รูปร่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน
That's not a physique of a middle-aged man.นั่นไม่ใช่ณรปลักษณ์ของชายวัยกลางคน
Must just be sore from too much pop physique yesterday.คงเป็นอาการปวดเมื่อยจากเมื่อวาน
Your physique helps, I'm sure, too....รูปร่างของท่านก็มีส่วนช่วยนะ ข้ามั่นใจเหมือนกัน
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว?
Prince Ali, Handsome is he, Ali Ababwa That physique, how can I speak Weak at the kneeเจ้าชายอาลี ความหล่อของเขา อาลี อะบาวา รูปร่างนั่น พูดได้ว่าไม่เคยคุกเข่ายอมใครเลย
If you retell the story, do me a favor and, uh, give me a better physique.ถ้านายจะเล่าเรื่องนี้อีก เล่าให้ฉัน น่ายกย่อง และให้ฉันรูปร่างดีกว่านี้นะ
The same account where I received an email from physique25 telling me about today's sale.บัญชีเดียวกับที่ผมได้รับอีเมล จาก physique25 ที่บอกผมว่าวันนี้มีลดราคา
Because of our physique, we're all meat-lovers.ฉันคิดว่าเธอจะไปดูตัววันนี้
Daniel will take off his robe, and you will regard his physique.แดเนียลจะถอดเสื้อคลุม แล้วคุณจะต้องจ้องมองร่างกายของเขา
Yeah, he's in the shower soaping up his incredibly chiseled physique.เพื่อไปเยี่ยมเยียนแฟนเก่าขี้แพ้นั่น เขาทั้งเหงา ทั้งกังวล ไม่รู้ว่าตัวเองควรทำยังไง
I have seen stalks of corn with better physiques.ฉันได้เห็นต้นข้าวโพดกับร่างกาย ดีกว่า

physique ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体态[tǐ tài, ㄊㄧˇ ㄊㄞˋ, 体态 / 體態] figure; physique; posture
筋骨[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, 筋骨] physique; strength; muscles and bones
戳个儿[chuō gè r, ㄔㄨㄛ ㄍㄜˋ ㄖ˙, 戳个儿 / 戳個兒] physique
体质[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, 体质 / 體質] physique
体魄[tǐ pò, ㄊㄧˇ ㄆㄛˋ, 体魄 / 體魄] physique; build

physique ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
容貌魁偉[ようぼうかいい, youboukaii] (n,adj-na) (a man) having a commanding face and a powerful physique
躯幹[くかん, kukan] (n,adj-no) body; trunk; torso; physique
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance
体躯[たいく, taiku] (n) the body; stature; physique; constitution
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
恰幅;格幅[かっぷく, kappuku] (n) physique; bodily build
造り[つくり, tsukuri] (n) make-up; structure; physique; (P)
骨柄[こつがら, kotsugara] (n) build; physique; appearance
骨格(P);骨骼[こっかく, kokkaku] (n,adj-no) (1) skeleton; skeletal structure; build; frame; physique; (2) framework; (P)
骨相[こっそう, kossou] (n) physique; phrenology
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline

physique ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลธรรมดา[n.] (bukkhontham) EN: natural person FR: personne physique [f]
ฟิสิกส์[n.] (fisik) EN: physics FR: physique [f]
ฟิสิกส์อนุภาค[n. exp.] (fisik anuph) EN: particle physics FR: physique des particules [f]
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (fisik choēn) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēn) EN: experimental physics FR: physique expérimentale [f]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ; ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik choēn) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์นิวเคลียร์[n. exp.] (fisik niukh) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
ฟิสิกส์แผนเดิม[n. exp.] (fisik phaēn) EN: classical physics FR: physique classique [f]
ฟิสิกส์ทฤษฎี ; ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี[n. exp.] (fisik thrit) EN: theoretical physics FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ทั่วไป[n. exp.] (fisik thūap) EN: general physics FR: physique générale [f]
ฟิสิกส์อุณหภาพ[n. exp.] (fisik unhap) EN: thermal physics FR: physique thermique [f]
ฟิสิกส์ยุคใหม่[n. exp.] (fisik yuk m) EN: modern physics FR: physique moderne [f]
กาย[n.] (kāi) EN: body ; physical form ; physique FR: corps [m] ; physique [m]
กายบริหาร[n.] (kāibørihān) EN: exercise ; physical exercise FR: exercice physique [m]
กายภาพ[adj.] (kāiyaphāp) EN: physical ; physio- FR: physique ; physio-
กำลังกาย[n.] (kamlangkāi) EN: physical strength ; energy FR: force physique [f]
การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ[n. exp.] (kān bambat ) EN: FR: traitement physique des eaux usées [m]
การออกกำลังกาย[n. exp.] (kān økkamla) EN: exercise ; workout FR: exercice physique [m]
การทำร้ายร่างกาย[n. exp.] (kān thamrāi) EN: assault ; physical assault FR: agression [f] ; agression physique [f]
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical physics FR: physique mathématique [f]
เคมีเชิงฟิสิกส์[n. exp.] (khēmī choēn) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
เคมีกายภาพ[n. exp.] (khēmī kāiya) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
ครูฟิสิกส์[n. exp.] (khrū fisik) EN: FR: professeur de physique [m] ; prof de physique [m, f] (inf.)
คุณสมบัติทางฟิสิกส์[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
คุณสมบัติทางกายภาพ[n. exp.] (khunnasomba) EN: physical properties FR: propriété physique [f]
ความผิดปกติทางร่างกาย[n. exp.] (khwām phit ) EN: FR: anomalie physique [f]
ความสามารถทางกาย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: physical ability FR: capacité physique [f]
กิจกรรมทางกาย[n. exp.] (kitjakam th) EN: physical activity FR: activité physique [f]
ลักษณะทางกายภาพ[n. exp.] (laksana thā) EN: physical trait FR: caractéristique physique [f] ; caractéristique morphologique [f]
มานุษยวิทยากายภาพ[n. exp.] (mānutsayawi) EN: physical anthropology FR: anthropologie physique [f] ; anthropobiologie [f] ; anthropologie biologique [f]
นิวเคลียร์ฟิสิกส์[n. exp.] (niukhlīa fi) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
นิวตรอนฟิสิกส์[n. exp.] (niutrǿn fis) EN: neutronics FR: physique neutronique [f]
ปัจจัยทางกายภาพ[n. exp.] (patjai thān) EN: FR: facteur physique [m]
ภาควิชาฟิสิกส์[n. exp.] (phākwichā f) EN: department of physics FR: département de physique [m]
พล[n.] (phala) EN: force ; strength ; physical strength ; power FR: force [f] ; force physique [f] ; puissance [f]
พลศึกษา = พละศึกษา[n.] (phalaseuksā) EN: physical education FR: éducation physique [m]
พัฒนาการทางร่างกาย[n. exp.] (phatthanākā) EN: physical development FR: développement physique [m]
ภูมิศาสตร์กายภาพ[n. exp.] (phūmisāt kh) EN: physical geography ; geophysics FR: géographie physique [f] ; géophysique [f]
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์[n. prop.] (Rāngwan Nōb) EN: FR: prix Nobel de physique [m]
เรือนร่าง[n.] (reūoenrāng) EN: body ; figure ; physique FR: corps [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า physique
Back to top