ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-phonograph-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น phonograph, *phonograph*,

-phonograph- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a matter of life and death And I need a phonograph tooเอาไปทำอะไร เรื่องความเป็นความตาย ผมต้องขอยืมเครื่องเล่นด้วย

-phonograph- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォノグラフ[, fonogurafu] (n) phonograph
レコード盤[レコードばん, reko-do ban] (n) phonograph record; gramophone record
レコード針[レコードばり, reko-do bari] (n) stylus; phonograph needle

-phonograph- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
จานเสียง[n.] (jānsīeng) EN: vinyl audio record ; phonograph record ; recording FR:
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -phonograph-
Back to top