ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

professor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *professor*, -professor-

professor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
professor (n.) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหนึ่ง
professor (n.) อาจารย์มหาวิทยาลัย
professorial (n.) ตำแหน่งศาสตราจารย์
professoriate (n.) ตำแหน่งศาสตราจารย์
professorship (n.) ตำแหน่งศาสตราจารย์
English-Thai: HOPE Dictionary
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
English-Thai: Nontri Dictionary
professor(n) ศาสตราจารย์
professorial(adj) ตำแหน่งศาสตราจารย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศ. (n.) professor See also: prof. Syn. ศาสตราจารย์
ศ.จ. (n.) professor
ศาสดาจารย์ (n.) professor Syn. ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ (n.) professor Syn. ศ.จ.
ศาสตราจารย์ (n.) professor
ผศ. (n.) professor assistant Syn. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (n.) professor assistant
prof (abbr.) ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)(คำไม่เป็นทางการ)
prof (abbr.) ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)
รศ. (n.) Associate Professor Syn. รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ (n.) Associate Professor See also: associate professor Syn. รศ.
อ. (n.) teacher; master; professor Syn. อาจารย์
อ.จ. (n.) teacher; master; professor Syn. อาจารย์
อจ. (n.) teacher; master; professor Syn. อาจารย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Albertina's father is a professor in Bolognaพ่อของอัลเบอทิน่าเป็นศาสตราจารย์ อยู่ในโบล็อกน่า
One day, my sister asked if I knew Professor Gentileหนึ่งวัน, พี่สาว,น้องสาวของฉันที่ถาม if I ศาสตราจารย์ที่รู้เกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่ยิว
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป
That's professor Verdegast's idea. Says it'll build up my blood.เป็นความคิดของ ศาตราจารย์ เวอดากัสท ว่ามันเพิ่มเลือด.
You studied under Professor Ravenwood in Chicago?คุณศึกษาภายใต้ศาสตราจารย์ราเวนวู้ด มหาวิทยาลัยชิคาโก. ?
May I present Professor Plum and Miss Scarlet.ผมขอนำให้รู้จักศาสตราจารย์พลัม และคุณสการ์เล็ต
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
And Mrs. Peacock sat here. And Professor Plum sat here.และคุณนายพีคอร์คนั่งที่นี่ และศาสตราจารย์พลัมนั่งที่นี่
And Miss Scarlet here. Professor Plum here.และคุณสการ์เล็ตอยู่ที่นี่ ศาสตราจารย์พลัมอยู่ที่นี่
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย
Unfortunately, Professor Savelyev is dead.แต่น่าเสียดายที่ศาสตราจารย์ Savelyev ตาย

professor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 副教授] associate professor (university post)
王永民[Wáng Yǒng mín, ㄨㄤˊ ㄩㄥˇ ㄇㄧㄣˊ, 王永民] Professor Wang Yongmin (1943-), inventor of the 5 stroke input method 五筆字型|五笔字型
甘巴里[Gān bā lǐ, ㄍㄢ ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 甘巴里 / 甘巴裡] Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007
洋员[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, 洋员 / 洋員] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc)
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 指导教授 / 指導教授] adviser; advising professor
荣誉教授[róng yú jiào shòu, ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 荣誉教授 / 榮譽教授] emeritus professor
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
教授毕竟是教授[jiào shòu bì jìng shì jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 教授毕竟是教授 / 教授畢竟是教授] professors are (after all) professors
客座教授[kè zuò jiào shòu, ㄎㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 客座教授] visisting professor

professor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor
プロフェッサー[, purofessa-] (n) professor
交換教授[こうかんきょうじゅ, koukankyouju] (n) exchange professor
准教授;準教授[じゅんきょうじゅ, junkyouju] (n) associate professor
助教諭[じょきょうゆ, jokyouyu] (n) assistant or associate professor
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] (n) emeritus professor
音博士[おんはかせ;こえのはかせ(ik);おんぱかせ(ik), onhakase ; koenohakase (ik); onpakase (ik)] (n) professor specializing in the readings of kanji in classic Confucianist texts
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) assistant professor; associate professor; (P)
教官[きょうかん, kyoukan] (n) teacher; instructor; professor; (P)
教授[きょうじゅ, kyouju] (n,vs,adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P)
教授陣[きょうじゅじん, kyoujujin] (n) faculty; professorate; group of professors
研究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) (1) laboratory; (2) seminar room; (3) professor's office; (P)
講座[こうざ, kouza] (n) (1) academic teaching unit; lectureship; professorial chair; (2) course (e.g. of lectures); (P)

professor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำ[n. exp.] (ājān prajam) EN: associate professor FR:
คุณครู[n.] (khunkhrū) EN: teacher ; instructor ; professor FR: instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseigannte [f]
กิตติเมธี[n.] (kittimēthī) EN: research professor FR:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[n. exp.] (phū chūay s) EN: assistant professor FR:
รองศาสตราจารย์[n. exp.] (røng sāttrā) EN: associate professor FR:
ศาสตราจารย์[n.] (sātsatrājān) EN: professor FR: professeur [m] ; professeur d'université [m]
ศาสตราจารย์[n.] (sāttrājān =) EN: professor FR: professeur [m] ; professeur d'université [m]
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ[n. exp.] (sāttrājān k) EN: professor emeritus FR:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ[n. exp.] (sāttrājān k) EN: professor emeritus FR:
ศาสตราจารย์กิตติเมธี[n. exp.] (sāttrājān k) EN: professor emeritus FR:
ศาสตราจารย์พิเศษ[n. exp.] (sāttrājān p) EN: adjunct professor FR:
ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยา ; ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยา[n. exp.] (sāttrājān t) EN: pyschology professor FR: professeur de psychologie [m]
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ[n. exp.] (sāttrājān w) EN: adjunct professor FR:
ศิษยานุศิษย์[n.] (sitsayānusi) EN: all of one’s students, past and present ; students who revere a particular teacher or professor ; students and alumni FR:
คุรุกรรม[n.] (khurukam) EN: FR: charge professorale [f]

professor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerordentlicher Professor; außerordentliche Professorin {f}associate professor [Am.]
Gastprofessor {m}visiting professor
Assistenz-Professor {m}; Assistenz-Professorin
Gastprofessur {f}guest professorship
Professor {m}; Professorin
Professorenschaft {f}professorate
Professur {f}professorship; chair
Universitätsprofessor {f} | Universitätsprofessoren

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า professor
Back to top