ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

party man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *party man*, -party man-

party man ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
party man (n.) นักการเมือง See also: ผู้เล่นการเมือง Syn. partisan, demagogue, congressman
English-Thai: HOPE Dictionary
party mann. สมาชิกพรรค

party man ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
党人[とうじん, toujin] (n) party man

party man ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefolgsmann {m}party man

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า party man
Back to top