ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

participant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *participant*, -participant-

participant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
participant (n.) ผู้มีส่วนร่วม See also: ผู้เข้าร่วม Syn. actor, contributor
participants (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. discussant
English-Thai: HOPE Dictionary
participant(พาร์ทิส'ซะพันทฺ) n. ผู้ร่วมกระทำ,ผู้ร่วม,ผู้ร่วมมือ. adj. ร่วมด้วย,ร่วมมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม,ผู้ร่วมมือ,ผู้ร่วมกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
participant observerผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มีส่วน (n.) participant See also: participator, contributor
ผู้มีส่วนร่วม (n.) participant See also: participator, contributor, associate Syn. หุ้นส่วน
ผู้ร่วมรายการ (n.) participant in a show See also: one who assembles a list Ops. ผู้ดำเนินรายการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll say he was an unwilling participant to the whole thing.ผมจะบอกว่า เขาร่วมกระทำผิดโดยไม่เต็มใจ
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer
Accompanied by police he is on his way to the finish and he is the very last participant in this marathon.ตามประกบมาด้วยขบวนของตำรวจ... ...เขากำลังมุ่งหน้าสู่เส้นชัย และเขานับว่า เป็นผู้เข้าวิ่งรั้งท้ายที่สุดในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้
Meanwhile, mouse and Walt were in unchartered territory. While in this position, the male participant Should scissor his legs in order to increase the friction. I don't understand what I'm even looking at.ในขณะที่เม้าส์ กับวอลท์ กำลังอยู่ในดินแดนต้องห้าม ฉันดูไม่ออกเลย ว่ากำลังดูอะไรอยู่
When a new participant arrives, we have to evaluate their personal property before it can be returned to them.เมื่อผู้มาบำบัดมาถึง เราจะเก็บของส่วนตัวของพวกเขาไว้ ก่อนที่จะคืนให้พวกเขาในภายหลัง
And while you're busy pointing fingers, bear in mind that not only were you an active participant in all my recent interactions with Mr. Ryan and Mr. Porter, you were actually the architect of the deal, not to mention a material witnessในขณะที่คุณยุ่งอยู่กับการชี้นิ้วสั่ง อย่าลืมว่านอกจากคุณจะเป็นหนึ่งในผุ้มีส่วนร่วม ในการพบปะของผมและคุณไรอันและพอร์ตเตอร์แล้ว
"Participants, appropriatedly dressed..."ที่ร่วมวง, appropriatedly dressed ... "...
But when done correctly, a pranic ceremony Can have salutary effects for both participants.แต่เมื่อเราทำพิธีการอย่างถูกวิธี มันจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งคู่(ผู้เข้าร่วม)
He could be married, though, his wife being a passive participant, taking care of the moms.ผู้มีส่วนร่วมไม่ได้ทำอะไร ดูแลแม่ และเด็ก
The sexual sadist can't find satisfaction from a willing participant.จากผู้ที่ยินยอมพร้อมใจได้
It will be a planned action, with 23 participants.จะทำตามแผนที่วางไว้กับสมาชิก 23 คน
I've had prior contact with these participants?ผมเคยอยู่กับคนพวกนั้นมาก่อนเหรอ

participant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 受访者 / 受訪者] participant in a survey; an interviewee; those questioned
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, 征人] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit
会众[huì zhòng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, 会众 / 會眾] audience; participants; congregation (of religious sect)
参选人[cān xuǎn rén, ㄘㄢ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 参选人 / 參選人] election participant; candidate
要员[yào yuán, ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, 要员 / 要員] key participant; VIP
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 一把手] working hand; member of a work team; participant
参加者[cān jiā zhě, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ ㄓㄜˇ, 参加者 / 參加者] participant
参与者[cān yù zhě, ㄘㄢ ㄩˋ ㄓㄜˇ, 参与者 / 參與者] participant
局中人[jú zhōng rén, ㄐㄩˊ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 局中人] participant; protagonist; a player (in this affair)
旁观[páng guān, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 旁观 / 旁觀] spectator; non-participant

participant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
参与者[さんよしゃ, sanyosha] (n) participant
受講者[じゅこうしゃ, jukousha] (n) member (of a class); trainee; a participant
メンバー(P);メンバ[, menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P)
二元放送[にげんほうそう, nigenhousou] (n) broadcast in which participants speak from different stations
出場者[しゅつじょうしゃ, shutsujousha] (n) participants; participating athletes
加入者[かにゅうしゃ, kanyuusha] (n) affiliate; member; entrant; participant; (telephone) subscriber
加盟者[かめいしゃ, kameisha] (n) participants
参加者[さんかしゃ, sankasha] (n) participant; entrant; (P)
裸祭り[はだかまつり, hadakamatsuri] (n) semi-naked festival; festival in which the participants go naked apart from loin-cloths
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner

participant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member FR: membre [m] ; partenaire [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้เข้าประกวด[n. exp.] (phū khao pr) EN: FR: concurrent [m] ; candidat [m] ; participant [m]
ผู้เข้าร่วม ; ผู้ที่เข้าร่วม[n. exp.] (phū khao ru) EN: participant ; turnout FR: participant [m]
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน[n. exp.] (phū khao ru) EN: entrant FR: participant [m]
ผู้เข้าร่วมประชุม[n. exp.] (phū khao ru) EN: attendee ; participant FR:
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา[n. exp.] (phū khao ru) EN: participant ; audience ; attendant FR: participants à un séminaire [mpl]
ผู้เล่น[n.] (phū lēn) EN: player FR: joueur [m] ; joueuse [f] ; participant [m]
ผู้มีส่วนร่วม[n. exp.] (phū mī suan) EN: participant FR: participant [m]
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam pr) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member FR: participant [m]
ผู้ร่วมรายการ[n. exp.] (phū ruam rā) EN: participant in a show ; one who assembles a list FR:
ผู้ที่เข้าร่วม[n. exp.] (phū thī kha) EN: attendant ; turnout FR: participant [m] ; nombre de participants [m] ; participation [f]

participant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Kursteilnehmer {m}course participant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า participant
Back to top