ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-participant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น participant, *participant*,

-participant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll say he was an unwilling participant to the whole thing.ผมจะบอกว่า เขาร่วมกระทำผิดโดยไม่เต็มใจ
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer
Accompanied by police he is on his way to the finish and he is the very last participant in this marathon.ตามประกบมาด้วยขบวนของตำรวจ... ...เขากำลังมุ่งหน้าสู่เส้นชัย และเขานับว่า เป็นผู้เข้าวิ่งรั้งท้ายที่สุดในการวิ่งมาราธอนครั้งนี้
Meanwhile, mouse and Walt were in unchartered territory. While in this position, the male participant Should scissor his legs in order to increase the friction. I don't understand what I'm even looking at.ในขณะที่เม้าส์ กับวอลท์ กำลังอยู่ในดินแดนต้องห้าม ฉันดูไม่ออกเลย ว่ากำลังดูอะไรอยู่
When a new participant arrives, we have to evaluate their personal property before it can be returned to them.เมื่อผู้มาบำบัดมาถึง เราจะเก็บของส่วนตัวของพวกเขาไว้ ก่อนที่จะคืนให้พวกเขาในภายหลัง
And while you're busy pointing fingers, bear in mind that not only were you an active participant in all my recent interactions with Mr. Ryan and Mr. Porter, you were actually the architect of the deal, not to mention a material witnessในขณะที่คุณยุ่งอยู่กับการชี้นิ้วสั่ง อย่าลืมว่านอกจากคุณจะเป็นหนึ่งในผุ้มีส่วนร่วม ในการพบปะของผมและคุณไรอันและพอร์ตเตอร์แล้ว

-participant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 受访者 / 受訪者] participant in a survey; an interviewee; those questioned
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ, 征人] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit

-participant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
参与者[さんよしゃ, sanyosha] (n) participant
受講者[じゅこうしゃ, jukousha] (n) member (of a class); trainee; a participant

-participant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member FR: membre [m] ; partenaire [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้เข้าประกวด[n. exp.] (phū khao pr) EN: FR: concurrent [m] ; candidat [m] ; participant [m]
ผู้เข้าร่วม ; ผู้ที่เข้าร่วม[n. exp.] (phū khao ru) EN: participant ; turnout FR: participant [m]
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน[n. exp.] (phū khao ru) EN: entrant FR: participant [m]
ผู้เข้าร่วมประชุม[n. exp.] (phū khao ru) EN: attendee ; participant FR:
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา[n. exp.] (phū khao ru) EN: participant ; audience ; attendant FR: participants à un séminaire [mpl]
ผู้เล่น[n.] (phū lēn) EN: player FR: joueur [m] ; joueuse [f] ; participant [m]
ผู้มีส่วนร่วม[n. exp.] (phū mī suan) EN: participant FR: participant [m]
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam pr) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member FR: participant [m]
ผู้ร่วมรายการ[n. exp.] (phū ruam rā) EN: participant in a show ; one who assembles a list FR:
ผู้ที่เข้าร่วม[n. exp.] (phū thī kha) EN: attendant ; turnout FR: participant [m] ; nombre de participants [m] ; participation [f]

-participant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Kursteilnehmer {m}course participant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -participant-
Back to top