ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paraphrase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paraphrase*, -paraphrase-

paraphrase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paraphrase (n.) การถอดความ See also: การแปลความ Syn. translation, metaphrase
paraphrase (vt.) ถอดความ See also: แปลความ Syn. translate, rephrase
English-Thai: HOPE Dictionary
paraphrasen. (การ) ถ่ายข้อความ
English-Thai: Nontri Dictionary
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paraphraseการถอดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดความ (v.) paraphrase See also: translate, transform Syn. แปลความ, แปล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, to paraphrase the man who brought down the Soviet Union, it's easier to trust when you can verify.เพื่อถอดความวาทะของชายผู้อยู่ เบื้องหลังการล่มสลายของโซเวียต เราจะวางใจได้ง่ายขึ้น หากเราสามารถตรวจสอบได้
Well, uh, to paraphrase Shakespeare:เหมือนคำพูดของเชคสเปียร์
Someone else's words heavily paraphrased.มีใครอื่นถอดความอย่างหนัก
He said, and I quote, "I'm surprised somebody didn't stick a tire iron in him before this." Actually, that was a paraphrase.เขาพูด แล้วฉันก็ลอกคำพูดเขามาได้ว่า "ฉันแปลกใจนะ จริงๆแล้วฉันปรับคำพูดนิดหน่อยนะ เอาคำหยาบทั้งหลายออกไป
Hate to see your lips move while you read, so I'll paraphrase.ไม่ค่อยชอบตอนริมฝีปากนายขยับ ตอนอ่านเท่าไร ฉันจะบอกนายเลยละกัน

paraphrase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation

paraphrase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラフレーズ[, parafure-zu] (n,vs) paraphrase

paraphrase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอดความ[v.] (thøtkhwām) EN: paraphrase ; summarize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paraphrase
Back to top