ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-paraphrase-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paraphrase, *paraphrase*,

-paraphrase- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, to paraphrase the man who brought down the Soviet Union, it's easier to trust when you can verify.เพื่อถอดความวาทะของชายผู้อยู่ เบื้องหลังการล่มสลายของโซเวียต เราจะวางใจได้ง่ายขึ้น หากเราสามารถตรวจสอบได้
Well, uh, to paraphrase Shakespeare:เหมือนคำพูดของเชคสเปียร์

-paraphrase- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラフレーズ[, parafure-zu] (n,vs) paraphrase

-paraphrase- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอดความ[v.] (thøtkhwām) EN: paraphrase ; summarize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -paraphrase-
Back to top