ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outface

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outface*, -outface-

outface ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outface (vt.) จ้องจนหลบตา Syn. defy, confront

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outface
Back to top