ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orthopedist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orthopedist*, -orthopedist-

orthopedist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orthopedist (n.) แพทย์รักษาโรคกระดูก
English-Thai: HOPE Dictionary
orthopedist(ออร์ธะพี'ดิสทฺ) n. แพทย์ออร์โธพีดิกส์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orthopedist; orthopaedistศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your doctor wasn't an orthopedist.หมอของคุณไม่ใช่แพทย์โรคกระดูก

orthopedist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอกระดูก[n. exp.] (mø kradūk) EN: orthopedist FR: orthopédiste [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orthopedist
Back to top