ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ossification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ossification*, -ossification-

ossification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ossification (n.) การทำให้แข็งเหมือนกระดูก Syn. fossilization, hardening
English-Thai: Nontri Dictionary
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ossificationการกลายเป็นกระดูก, การสร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Based on the erratic ossification of the pubic symphysis, he's in his 50s.ยึดตามการสร้างกระดูก ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ของการประสานกระดูกหัวหน่าว

ossification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化骨[かこつ, kakotsu] (n,adj-no) (See 骨化) ossification
骨化[こっか, kokka] (n,vs,adj-no) ossification
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)

ossification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกลายเป็นกระดูก[n. exp.] (kān klāi pe) EN: ossification ; calcification FR: ossification [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ossification
Back to top