ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardening*, -hardening-

hardening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardening (n.) การแข็งตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardening การทำให้แข็ง กระบวนการทางเคมี เพื่อผสมของเสียและทำให้เป็นของแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแข็งตัว (n.) hardening Ops. การอ่อนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always thought hardening arteries squeezed the life out of my father, but it was me.ผมคิดมาตลอดว่า พ่อตายด้วยโรคหัวใจ แต่มันเป็นผมเอง
The sulfur dioxide had the effect of hardening the vocal chords.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มันมีผลต่อการแข็งตัวของโวคัลคอร์ด
Straightening Indicates weakening,not hardening.การยืดให้ตรงจะทำให้มัน อ่อนแอลง,ไม่ได้ทำให้แข็งขึ้นนะ
With the swamp hardening, the creek drying up...ป่าแถวนี้ยังสมบูรณ์ ลำธารใหลตลอด
The sound of an esophagus slowly hardening. Like a symphony. Felicity...เสียงของหลอดอาหาร ที่ค่อยๆเเข็งตัว เหมือนวงซิมโฟนี่ เฟลิซิตี้...

hardening ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 血管粥样硬化 / 血管粥樣硬化] atherosclerosis; hardening of the arteries
动脉硬化[dòng mài yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 动脉硬化 / 動脈硬化] hardening of the arteries; arteriosclerosis
抗核加固[kàng hé jiā gù, ㄎㄤˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, 抗核加固] nuclear hardening
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify

hardening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝固点[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) hardening point; freezing point; congealing point
動脈硬化[どうみゃくこうか, doumyakukouka] (n,vs) arteriosclerosis; hardening of the arteries; (P)
動脈硬化症[どうみゃくこうかしょう, doumyakukoukashou] (n) arteriosclerosis; hardening of the arteries
歯固め;歯固(io)[はがため, hagatame] (n) (1) tooth hardening toy (for infants); teether; teething ring; (2) tooth hardening meal; New Year's feast
熱硬化剤[ねつこうかざい, netsukoukazai] (n) hardener (catalyst in hardening thermosetting materials)
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P)
焼き入れ;焼入れ[やきいれ, yakiire] (n) hardening; tempering
鍛錬(P);鍛練[たんれん, tanren] (n,vs) tempering; forging; hardening; disciplining; training; (P)

hardening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแข็งตัว[n.] (kān khaengt) EN: hardening ; strengthening FR: solidification [m] ; durcissement [m]

hardening ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flammenhärtung {f}flame hardening
Laserstrahlhärten {n}laser-beam hardening
Kalthämmern {n}peen hardening
Verfestigung {f}strain hardening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardening
Back to top