ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ornamental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ornamental*, -ornamental-

ornamental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornamental (adj.) ที่ใช้ประดับ See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง Syn. decorative, embellishing
ornamental braid (n.) ดิ้นเงินดิ้นทอง See also: ดิ้น
ornamentally (adv.) อย่างประดับประดา
English-Thai: HOPE Dictionary
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ
English-Thai: Nontri Dictionary
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ,เกี่ยวกับเครื่องประดับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบาย (n.) ornamental fringe
เก็จ (n.) ornamental glass
หัวเม็ด (n.) ornamental knob
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, it's an ornamental fruit, but you can still eat it if you want to.นั้นมันต่างกัน ตอนนั้นมันยุคปีแปดสิบนะ ทุกคนเสพโคเคนและเต้นดิสโก้
You know, if you're interested in ornamental techniques, this guy is textbook.รู้มั้ยถ้าสนใจเรื่องล่อลวงละก็ หมอนี่เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยม

ornamental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 俅] ornamental cap
[fén, ㄈㄣˊ, 幩] ornamental tassel on bridle
[jū, ㄐㄩ, 琚] ornamental gems for belt
[xuān, ㄒㄩㄢ, 瑄] ornamental piece of jade
英石[yīng shí, ㄕˊ, 英石] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong
饰边[shì biān, ㄕˋ ㄅㄧㄢ, 饰边 / 飾邊] ornamental border
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, 饰面 / 飾面] ornamental facing; veneer
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, 华表 / 華表] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs)
[bīn, ㄅㄧㄣ, 彬] ornamental; refined
[bīn, ㄅㄧㄣ, 斌] ornamental; refined
茶几[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, 茶几] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea)
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 装饰 / 裝飾] to decorate; decoration; decorative; ornamental

ornamental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカッション[, esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange
パチン;ぱちん[, pachin ; pachin] (adv-to,adv) (1) (on-mim) with a click; with a snap; (n) (2) (abbr) ornamental clip (hair, obi, etc.)
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.)
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like
化粧回し;化粧廻し[けしょうまわし, keshoumawashi] (n) ornamental sumo apron
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks
千木;知木;鎮木[ちぎ, chigi] (n) ornamental crossed rafter ends on shrine gables
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite)
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana)
檜葉;桧葉[ひば;ヒバ, hiba ; hiba] (n) (1) (See 檜) hinoki leaf; (2) (uk) (See 翌檜) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata); (3) (uk) (See 矮鶏檜葉) small ornamental false cypress (i.e. a variety of hinoki or a related species)
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides)
葉牡丹[はぼたん, habotan] (n) ornamental kale (Brassica oleracea var. acephara)
薬玉;くす玉;クス玉[くすだま(薬玉;くす玉);クスだま(クス玉), kusudama ( kusudama ; kusu tama ); kusu dama ( kusu tama )] (n) (1) ornamental ball-shaped scent bag; (2) decorative paper ball (for festive occasions)
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron
覆輪[ふくりん, fukurin] (n) ornamental border
観賞植物[かんしょうしょくぶつ, kanshoushokubutsu] (n) ornamental plants
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter
鎮子[ちんし;ちんす;ちんじ, chinshi ; chinsu ; chinji] (n) ornamental weights used to keep curtains and the like from blowing around in the wind
飾り皿[かざりざら, kazarizara] (n) ornamental plate
鴟尾;鵄尾;蚩尾[しび, shibi] (n) ornamental ridge-end tile
矮鶏檜葉;チャボ檜葉[チャボひば;チャボヒバ, chabo hiba ; chabohiba] (n) (uk) (See 檜) Chamaecyparis obtusa var. breviramea (ornamental variety of hinoki cypress)
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever
飾緒[しょくしょ;しょくちょ, shokusho ; shokucho] (n) aiguillette (ornamental braided cord)

ornamental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
หัวเม็ด[n.] (hūamet) EN: ornamental knob FR:
เก็จ[n.] (ket) EN: ornamental glass ; crystal ornament FR:
ไม้ประดับ[n. exp.] (māi pradap) EN: garden tree ; ornamental plant FR: plante ornementale [f] ; plante d'ornement [f] ; plante décorative [f]
ปิ่น[n.] (pin) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot FR: épingle à cheveux [f]
ปลาสวยงาม[n. exp.] (plā sūay-ng) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]
ปลาตู้[n. exp.] (plā tū) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]
ประดับ[adj.] (pradap) EN: ornamental ; decorative FR: décoratif
ระบาย[n.] (rabāi) EN: ornamental fringe FR: frange [f] ; liseré [m]
สายสร้อย[n.] (sāisøi) EN: necklace ; ornamental chain FR: collier [m]
สร้อย[n.] (søi) EN: necklace ; ornamental chain FR: collier [m]
ว่านเศรษฐีใบพาย[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีนางกวัก[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีสอด[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:

ornamental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammeltasse {f}ornamental cup, saucer and plate
Zierstrauch {m} [bot.]ornamental bush
dekorativ; ornamental {adj}ornamental
dekorativ {adv}ornamentally
schmückend {adj}ornamental
schmückend {adv}ornamentally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ornamental
Back to top