ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

old man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *old man*, -old man-

old man ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
old man (n.) สามีหรือบิดา
old man (sl.) เพื่อนหนุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
old man's beardn. ชื่อไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชรา (n.) old man See also: aged Syn. คนแก่, คนสูงอายุ Ops. คนหนุ่มสาว, เด็ก
ตาแก่ (n.) old man See also: aged person, old fellow Syn. คนแก่
ตาแก่ (n.) old man See also: aged person, old fellow Syn. คนแก่
พ่อเฒ่า (n.) old man See also: grandpa, aged man Ops. แม่เฒ่า
คนแก่เจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
ปู่เจ้า (n.) grand old man See also: respected aged person Syn. เจ้าปู่
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น
Called the police. They found the old man with the knife in his chest.เรียกตำรวจ พวกเขาพบว่าชายชราด้วยมีดเข้าที่หน้าอกของเขา
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น?
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา".
The old man in the apartment downstairs.ชายชราคนหนึ่งในพาร์ทเมนท์ชั้นล่าง
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา!
A guy who talks like that to an old man really oughta get stepped on.คนที่พูดแบบนั้นกับคนเก่าจริงๆ oughta ได้รับการเหยียบ
Why do you think the old man might lie?ทำไมคุณคิดว่าคนเก่าอาจโกหก?
He was a very old man in a torn jacket.เขาเป็นคนที่เก่าแก่มากในเสื้อฉีกขาด
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.ที่นี้จะเงียบกลัว ชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญ ... ที่ได้รับไม่มีอะไรตลอดชีวิตของเขา
We've proved the old man couldn't have heard the boy say "I'm gonna kill you."เราได้พิสูจน์แล้วว่าคนเก่าไม่เคยได้ยินเด็กพูดว่า "ฉันจะฆ่าคุณ".
What do you mean? Didn't the old man see him running out of the house?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร ไม่ได้คนเก่าเห็นเขาวิ่งออกมาจากบ้าน?

old man ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老汉[lǎo hàn, ㄌㄠˇ ㄏㄢˋ, 老汉 / 老漢] old man; I (an old man referring to himself)
老头儿[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, 老头儿 / 老頭兒] old man (often impolite)
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 好色之徒] lecher; womanizer; dirty old man
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, 柺] old man's staff
老叟[lǎo sǒu, ㄌㄠˇ ㄙㄡˇ, 老叟] old man

old man ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好好爺;好々爺[こうこうや, koukouya] (n) good-natured old man
子泣き爺;子啼爺;子なき爺;子泣きじじい[こなきじじい, konakijijii] (n) Konaki Jijii (a ghost in Japanese folklore with the shape of a small old man and having a baby's cry)
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
雷親父[かみなりおやじ, kaminarioyaji] (n) snarling old man; irascible old man
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
おじん[, ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
古写本[こしゃほん, koshahon] (n) old manuscript; codex
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's
旧稿[きゅうこう, kyuukou] (n) old manuscript
[じじ;じじい;じい, jiji ; jijii ; jii] (n) (1) (uk) (See 祖父・2) old man; (2) (じじい only) (derog) geezer
爺むさい;爺穢い[じじむさい, jijimusai] (adj-i) (uk) like an old man; doddering; wizened; frowzy; seedy
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser
猿麻桛(oK)[さるおがせ;サルオガセ, saruogase ; saruogase] (n) (uk) old man's beard (any lichen of genus Usnea)
祖父[そふ(P);じじ;じい;おおじ;おじ;そぶ(ok), sofu (P); jiji ; jii ; ooji ; oji ; sobu (ok)] (n,adj-no) (1) grandfather; (2) (おおじ only) (See 爺・1) old man; (3) (おおじ only) kyogen mask used for the role of an old man; (P)
[おう(P);おきな, ou (P); okina] (n) old man; venerable; (P)
老い耄れ;老いぼれ[おいぼれ, oibore] (n) (1) dotage; (2) feeble-minded old man; senile old fool; dodderer

old man ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนชรา[n. exp.] (khon charā) EN: old man FR:
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elderly person ; old person ; old man FR: personne âgée [f]
เหลา[n.] (lao) EN: old man FR:
ปะขาว[n.] (pakhāo) EN: old man in white ; ascetic FR: vieil homme vêtu de blanc [m] ; vieux fidèle vêtu de blanc [m]
พ่อเฒ่า[n. exp.] (phø thao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man FR: ancien [m]
ผู้เฒ่า[n.] (phūthao) EN: old man ; aged person ; grand old man FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]
ปู่เจ้า[n.] (pūjao) EN: grand old man FR:
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; grandpa ; old man FR: grand-père maternel [m] ; grand-père [m] ; vieil homme [m] ; papy [m] (inf.) ; papi [m] (inf.) ; pépé [m] (pop.)
ตาแก่[n. exp.] (tā kaē) EN: old man FR: vieil homme [m]
ตาแก่ตัณหากลับ[n. prop.] (tā kaē tanh) EN: dirty old man ; old goat ; old lecher FR: vieux cochon [m]
ตาเฒ่า[n. exp.] (tā thao) EN: old man FR: vieil homme [m]
เฒ่าหัวงู[n.] (thaohūa-ngū) EN: dirty old man ; old goat ; aging Lothario FR: vieux marcheur [m] ; vieux cochon [m]
เฒ่าเจ้าเล่ห์[n. exp.] (thao jaolē) EN: dirty old man FR:

old man ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer
Alte {m}old man

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า old man
Back to top