ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newspaperwoman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newspaperwoman*, -newspaperwoman-

newspaperwoman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newspaperwoman (n.) นักข่าวหญิง Syn. journalist, reporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newspaperwoman
Back to top