ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

journalist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *journalist*, -journalist-

journalist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
journalist (n.) นักข่าว See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว Syn. correspondent, reporter, columnist
English-Thai: HOPE Dictionary
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman
English-Thai: Nontri Dictionary
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนทำข่าว (n.) journalist See also: newspaper man, pressman, pressmen Syn. คนเขียนข่าว
นักหนังสือพิมพ์ (n.) journalist See also: newspaper man, pressman, pressmen Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How does an American journalist in Central America learn that Gandhi was born in Porbandar anyway?แล้วนักข่าวอเมริกันอย่างคุณรู้ได้ไง ว่าคานธีเกิดในปอร์บันดาร์
It was just journalist stuff.ก็แค่เรื่องข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไป
Every Tom, Dick, and Harry thinks he can write, but a journalist gets in there where the bombs are falling.ทุกๆ คน ทั้ง ทอม ดิ๊ก และแฮร์รี่ / คิดว่าพวกเขาก็เขียนได้ แต่นักหนังสือพิมพ์ไปที่นั่นแล้ว/ ที่ที่ระเบิดตกลงมาหนะ
Benedict is our finest journalist in Kigali, an expert on the subject.Benedict เป็นนักข่าวที่ดีที่สุดของเราในคิกาลี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในกรณีนี้
Editor and journalist at The Sandford Citizen.บรรณาธิการและนักข่าว ของหนังสือพิมพ์แซนฟอร์ด
Simon Ross, a well-known journalist based here in London with the Guardian newspaper.ไซมอน รอส นักข่าวประจำในลอนดอน จากหนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดี้ยน
I'm an investigative journalist for The Herald.ฉันเป็นผู้สื่อข่าวแนวสืบสวน ดิ เฮอร์รัลด์
I know the investigative journalist in there. His name is Charles.ฉันรู้จักเขา เขาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ เขาชื่อ ชาส์ล
The fire inspector who wrote the bogus accident report the city planner who pushed through the residential permits the journalist that buried the investigative story the rich-kid junkie who was the patsy and the real estate developer who set it all in motมีเจ้าหน้าที่บางคน รายงานว่ามันเป็นอุบัติเหตุ นักการเมืองเป็นผู้วางแผน เกี่ยวกับใบอนุญาตินั่น หนังสือพิมพ์ ก็ตีพิมพ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้น
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ
"Hey, I'd like to know why Luke Brandon decided to hire a journalist who could damage the commercial interests of Dantay-West."เฮ้ ฉันสงสัยว่าทำไม ลูค แบรนดอนตัดสินใจจ้าง นักเขียนที่สามารถทำลาย/N ผลประโยชน์ของโฆษณาของ แดนเตย์ เวสต์
This journalist mark is actually really nice.ขอฉันคุยก่อน ดูสิว่าเขารู้สึกยังไง

journalist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, 史沫特莱 / 史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side
艾格尼丝・史沫特莱[Ài gé ní, ㄞˋ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ· Si1 shi3 mo4 te4 lai2, 艾格尼丝・史沫特莱 / 艾格尼絲・史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist who reported on China, esp. the communist side
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, 埃德加・斯诺 / 埃德加・斯諾] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 新闻工作者 / 新聞工作者] journalist
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 新闻记者 / 新聞記者] journalist
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 记者 / 記者] reporter; journalist
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, 斯诺 / 斯諾] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China

journalist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビデオジャーナリスト[, bideoja-narisuto] (n) video journalist
フリージャーナリスト[, furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist
記者証[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist
ジャーナリスティック[, ja-narisuteikku] (adj-na,n) journalistic
ジャーナリスト[, ja-narisuto] (n) journalist; (P)
フォトジャーナリスト[, fotoja-narisuto] (n) photojournalist
写真記者[しゃしんきしゃ, shashinkisha] (n) photojournalist
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist)

journalist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนทำข่าว[n.] (khonthamkhā) EN: journalist FR: journaliste [m]
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
นักข่าวอิสระ[n. exp.] (nakkhāo its) EN: freelance journalist FR: journaliste indépendant [m] ; journaliste freelance [m] ; pigiste [m]
นักหนังสือพิมพ์[n. exp.] (nak nangseū) EN: journalist ; newspaperman ; reporter ; journo (Brit., inf.) FR: journaliste [m, f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
วันนักข่าว ; วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Nakkhāo) EN: Thai Journalist Day FR:
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: journalistic English FR:
ภาษาหนังสือพิมพ์[n. exp.] (phāsā nangs) EN: newspaper language FR: langage journalistique [m]
ผู้สื่อข่าวกีฬา[n. exp.] (phūseūkhāo ) EN: FR: journaliste sportif [m]
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า[xp] (phūseūkhāo ) EN: journalists reported that FR: les journalistes rapportent que
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Na) EN: Thai Journalists Association FR:

journalist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journalist {m}; Journalistin
journalistisch {adj}journalistic
journalistisch {adv}journalistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า journalist
Back to top