ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newspaperman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newspaperman*, -newspaperman-

newspaperman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newspaperman (n.) นักข่าวชาย Syn. journalist, reporter
English-Thai: Nontri Dictionary
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Damn good newspaperman.เป็นนักข่าวที่เก่งมาก.
I'm the guy that made you a newspaperman, believed in you.ฉันเป็นคนนที่ ทำให้นายเป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์ เชื่อในตัวนาย

newspaperman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักหนังสือพิมพ์[n. exp.] (nak nangseū) EN: journalist ; newspaperman ; reporter ; journo (Brit., inf.) FR: journaliste [m, f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newspaperman
Back to top