ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

necropolis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *necropolis*, -necropolis-

necropolis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
necropolis (n.) สุสาน See also: ที่ฝังศพ, ป่าช้า Syn. cemetery
English-Thai: HOPE Dictionary
necropolis(นะครอพ'พะลิส) n. สุสาน., See also: necropolitan adj. pl. necropolises, Syn. cemetery
English-Thai: Nontri Dictionary
necropolis(n) สุสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A visit inside Necropolis.ที่คนนอกจะได้เยือนเนโครโปลิส

necropolis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า necropolis
Back to top