ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cemetery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cemetery*, -cemetery-

cemetery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cemetery (n.) สุสาน Syn. graveyard, burial place
English-Thai: Nontri Dictionary
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cemetery voteบัตรผี, คะแนนผี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ปลงศพ (n.) cemetery See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium Syn. หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
ที่ฝังศพ (n.) cemetery See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
ป่าช้า (n.) cemetery See also: graveyard
ฮวงซุ้ย (n.) cemetery See also: graveyard Syn. หลุมฝังศพ, ฮวงจุ๊ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know the name of the cemetery now and you know the name of the grave.ฉันรู้ชื่อสุสานนั่นแล้ว... ...ส่วนนายรู้ชื่อหลุมศพ
Like a cemetery for instance?เหมือนสุสานใช่ไหมล่ะ?
The name of the cemetery is Sad Hill!ชื่อของสุสานคือ... ...แซดฮิลล์ ตอนนี้ตานายล่ะ ชื่อบนหลุมศพคือ...
Buried in the city cemetery in Ray Soames's grave.ชิมแฟนซี หรือ สัตว์สกุลลิงนี่แหละ อาจเป็น อุรัง อุตัง
You're going to the cemetery with your toothbrush. How Egyptian.คุณกำลังจะไปป่าช้ากับแปรงสีฟันของคุณ วิธีอียิปต์
My cemetery is in Key Biscayne.สุสานของฉันคือในคีย์บิสเคย์
From that day on, they looked for a cemetery they really loved... instead of eating tofu.จากวันที่พวกเขามองหาสุสานที่พวกเขารักจริงๆ ... แทนการกินเต้าหู้
Do you normally walk alone in a cemetery at night?เธอมาเดินในสุสานตอนกลางคืนทุกวันหรอ?
I go to the cemetery all the timeฉันไปสุสานบ่อยมากเลย
A body of a Korean female has been found in a cemetery in Melbourne, Australia.บริเวณนอกเมืองเมลเบิร์น พบศพหญิงสาว คาดว่าจะเป็นชาวเกาหลี
None of the guys in the squadron cemetery did either.พวกที่นอนในสุสานนักบิน ไม่มีใครคิดจะตาย
It's an old cemetery from the Etruscan time.มันคือป่าช้าเก่า จากชาวอิทรูเรีย

cemetery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国立显忠院[guó lì xiǎn zhōng yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˋ, 国立显忠院 / 國立顯忠院] Korean national memorial cemetery at Dongjak-dong, Seoul
公墓[gōng mù, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, 公墓] cemetery
墓地[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 墓地] cemetery

cemetery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同墓地[きょうどうぼち, kyoudoubochi] (n) public cemetery
卵塔場;乱塔場(iK)[らんとうば, rantouba] (n) cemetery
墓場[はかば, hakaba] (n) graveyard; cemetery
奥つ城所[おくつきどころ, okutsukidokoro] (n) (arch) graveyard; cemetery
無縁墓地[むえんぼち, muenbochi] (n) cemetery for those who left no relatives behind; potter's field
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker
埋葬地[まいそうち, maisouchi] (n) burial place (ground); cemetery; graveyard
墓園;墓苑[ぼえん, boen] (n) (See 霊園) cemetery; graveyard
墓地[ぼち(P);はかち, bochi (P); hakachi] (n) cemetery; graveyard; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery

cemetery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮวงซุ้ย[n.] (hūangsui) EN: Chinese cemetery ; Chinese tomb FR: cimetière chinois []
ป่าช้า[n.] (pāchā = pac) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground FR: cimetière [m]
ป่าช้าอังกฤษ[n. exp.] (pāchā Angkr) EN: British cemetery FR: cimetière britannique [m]
ป่าช้าจีน[n. exp.] (pāchā Jīn =) EN: chinese cemetery FR: cimetière chinois
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
สุสานจีน[n. exp.] (susān Jīn) EN: Chinese cemetery FR: cimetière chinois [m]
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก[n. prop.] (Susān Thahā) EN: Kanchanaburi War Cemetery ; Don Rak United Nation Cemetery ; Don Rak War Cemetery FR:
ที่ฝังศพ[n. exp.] (thī fang so) EN: grave ; cemetery ; burial ground FR: cimetière [m] ; crématorium [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cemetery
Back to top