ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multinational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multinational*, -multinational-

multinational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multinational (n.) บริษัทระหว่างประเทศ See also: บริษัทร่วม Syn. corporation, enterprise
multinational (adj.) เกี่ยวกับหลากหลายประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
multinational(มัลทิแนช'ชะเนิล) n. บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีสาขาหลายแห่งในประเทศต่าง ๆ adj. หลายชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
multinationalพหุชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At Multinational Monitor we've put together a list of the top corporate criminals of the 1990s.ในวารสาร จับตาบรรษัทข้ามชาติ เรารวบรวมรายชื่อ (โรเบิร์ต ไวส์แมน บรรณาธิการ จับตาบรรษัทข้ามชาติ) ของสุดยอดบรรษัทอาชญากรในช่วงทศวรรษ 1990
Look at multinational investment organizations.ดูอย่างองค์กรการลงทุนหลายๆประเทศ
Somehow the logging rights went to a multinational corporation, that cut down the forestsSomehow addressing a coporacion multinational, which cuts the trees.
South Korea's economic growth started, it has maintained the status of the best company, and kept growing and growing and then reached the level of a multinational renowned corporation, its name is Shinhwa.เศรษฐกิจเกาหลีเริ่มขยายตัว บริษัทยังคงเป็นความเป็นที่หนึ่งไว้ได้ และยังสมามารถเติบโต จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ นั่นก็คือ ชินฮวา กรุ๊ป
Every multinational corporation, every one.ตัวละครในเวทีระหว่างประเทศ ทุกๆ ตัว
We're looking into everything, but we work on fact, not conjecture, and the fact is that the scumbags that hit you first were Mexican cartel, not some German multinational whatever, and definitely not Colonel Sanders.เราสืบค้นข้อมูลทุกอย่าง แต่เราต้องสืบหาข้อเท็จจริง คาดเดามั่วๆไม่ได้ และความจริงก็คือ
It turns out "the gazette" is owned by a multinational global conglomerate... oil, new technologies, shipping, air and ground transportation, all of which employ the services of one company...ปรากฏว่า "หนังสือพิมพ์" เป็นของ บริษัทรวมกลุ่มนานาชาติ ที่มีธุรกิจหลายประเภท... น้ำมัน เทคโนโลยี ชิปปิ้ง
The cases these people were involved in are protected by a multinational official secrets agreement.คดีที่พวกเขาเกี่ยวข้อง อยู่ใต้การคุ้มครอง ของข้อตกลงลับระหว่างประเทศ
DESTABILIZE A MULTINATIONAL BY MANIPULATING STOCKS...สั่นเสถียรภาพหลายประเทศ ด้วยการปั่นหุ้น หมูมาก
RIMPAC is the world's largest multinational maritime exercise.ริมแพ็คคือการซ้อมรบนานาชาติทางทะเล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
They placed him at a giant multinational company,พวกนั้นให้เขาอยู่\ บริษัทใหญ่ข้ามชาติ
I don't know about you, but I don't really want to see what happens when an evil multinational becomes omniscient.แต่พวกนั้นก็หยุดเขาไว้ ฉันไม่รู้เรื่องของคุณนะ แต่ฉันไม่อยากเห็นจริงๆนะว่า อะไรจะเกิดขึ้น หากบริษัทข้ามชาติชั่วร้ายอย่างนั้น ต้องกลายมาเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่าง

multinational ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨国公司[kuà guó gōng sī, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 跨国公司 / 跨國公司] transnational corporation; multinational corporation
跨国[kuà guó, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ, 跨国 / 跨國] transnational; multinational

multinational ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khā) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC) FR: société multinationale [f]
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nān) EN: multinational corporation FR:
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company ; holding company ; corporate FR: holding [m, f] (anglic.)
ข้ามชาติ[adj.] (khām chāt) EN: transnational ; multinational FR: multinational
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khām) EN: multi-national corporation ; transnational corporation FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]

multinational ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vielvölkerstaat {m}multinational state
multinational {adj}multinational

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multinational
Back to top