ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mistreat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mistreat*, -mistreat-

mistreat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mistreat (vt.) ทำไม่ดีต่อ See also: ข่มเหง, กระทำทารุณ Syn. maltreat, ill-treat, misuse
mistreated (adj.) ซึ่งกดขี่ See also: ซึ่งข่มเหง Syn. enslaved
mistreatment (n.) การทำทารุณ
English-Thai: Nontri Dictionary
mistreat(vt) ทารุณ,ทำไม่ดีต่อ,ใช้ในทางที่ผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't mistreat you. I've never hit you.ไม่ได้ทำตัวแย่ ไม่ได้ตบตี
What, you're here to protect them while they mistreat and torture the chickens on this farm and the people who live downwind of its foul emanations?อะไรน่ะ คุณมาอยู่ตรงนี้ เพื่อมาปกป้องพวกเขา ขณะที่พวกเขาเองกระทำ ทารุณและทรมาน พวกไก่ที่อยู่ในฟาร์มนี้ และผู้คนที่อยู่ใต้ลมที่ต้องทน กับกลิ่นเหม็นที่ถูกปล่อยออกมา
Mistreat it, and you'll regret it.ถ้าปฏิบัติกับมันผิด คุณจะต้องเสียใจ
When my baby mistreats me I never, neverเมื่อที่รักของผมทำไม่ดีต่อผม ผมไม่เคย ไม่เคย
When my baby mistreats meเมื่อที่รักของผมทำไม่ดีต่อผม ผมไม่เคย ไม่เคย
You weren't mistreated?- ไม่โดนอะไรใช่มั้ย?
Check it out. instead of giving you the 400 grand, we decided we'd give it to these mistreated workers you got standing behind you.ฟังนะ แทนที่จะให้เงินคุณ 400,000 ดอลลาร์ เราจะให้ลูกน้องข้างหลังคุณ ที่ถูกคุณกดขี่เหยียดหยาม
After that incident, the number of chieftains mistreating Baegeuk... is increasing by the day.หลังจากนั้น, ในจำนวนหัวหน้าเผ่านั้นเริ่มทำไม่ดีกับแพกิอุก... มันก็เพิ่มขึ้นเป็นรายวัน
You folks have a history of mistreating these mighty creatures, and up till now, no one's been lifting a finger.-พวกนายมีประวัติ ของการทรมานสัตว์ทรงพลังเหล่านี้ และจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีใครคิดจะทำอะไรเลย
Do you want to live your whole life being mistreated?นายจะอยู่แบบโดนข่มเหงเรอะ
The story of your birth, begun with the rebellion of King Acrisius. Mankind had grown tired of the Gods mistreatment and cruelty.มนุษย์เริ่มเกินทนจากความเอาเปรียบและความโหดร้ายจากเทพเจ้า
I promise, if I find out he's been mistreated in any way,สาบานได้ ถ้ามันถูกรังแกอีกละก้อ!

mistreat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虐待[nu:è dài, ㄜˋ ㄉㄞˋ, 虐待] mistreatment

mistreat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)

mistreat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner
ทมนะ[n.] (thamana) EN: mistreatment FR:
ยาตนา[n.] (yātanā) EN: hurt ; mistreatment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mistreat
Back to top