ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mistreat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mistreat, *mistreat*,

-mistreat- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't mistreat you. I've never hit you.ไม่ได้ทำตัวแย่ ไม่ได้ตบตี
What, you're here to protect them while they mistreat and torture the chickens on this farm and the people who live downwind of its foul emanations?อะไรน่ะ คุณมาอยู่ตรงนี้ เพื่อมาปกป้องพวกเขา ขณะที่พวกเขาเองกระทำ ทารุณและทรมาน พวกไก่ที่อยู่ในฟาร์มนี้ และผู้คนที่อยู่ใต้ลมที่ต้องทน กับกลิ่นเหม็นที่ถูกปล่อยออกมา

-mistreat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mistreat-
Back to top