ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miscarriage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miscarriage*, -miscarriage-

miscarriage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miscarriage (n.) การแท้งบุตร (คำทางการ) Syn. spontaneous abortion, birth interruption
miscarriage (n.) ความล้มเหลว See also: ความผิดพลาด Syn. defeat, mistake
miscarriage of justice (idm.) การตัดสินผิด See also: การตัดสินผิดพลาด
miscarriage of justice (n.) การตัดสินลงโทษผิดคน
English-Thai: HOPE Dictionary
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
English-Thai: Nontri Dictionary
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
miscarriageการแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miscarriageการแท้งโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกเลือด (n.) miscarriage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is an outrageous miscarriage of justiceนี่เป็นการตัดสินผิดพลาดอย่างร้ายแรง
This is a blatant miscarriage of justice.นี่คือการตัดสินผิดที่แจ่มแจ้ง
Simple miscarriage of justice, happens all the time.ความผิดพลาดง่ายๆ เกิดขึ้นได้ตลอด
We are stopping a gross miscarriage ofjustice!เรา.. อยากให้หยุดเรื่องทั้งหมดนี่ มันเป็นการตัดสินที่ผิดพลาด
The mares' miscarriage rate rose by 20% compared to last year.อัตราการแท้งของม้าตัวเมียเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
You? ll have a miscarriage at this rate.ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เธอจะแท้ง
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ
Minnie here had a history of miscarriages.มินนี่ตัวนี้มีประวัติการแท้งลูก
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง
After his mother died and Miran had the miscarriage,หลังจากที่แม่เขาตาย และมิแรนแท้งลูก
I'd lost babies before- miscarriages- and I couldn't lose another one.แม่ทำพลาดเพราะเสียลูกไปคนนึงแล้ว แม่จะไม่ยอมเสียลูกไปอีก
Oh, after my miscarriage, i gave up on this dream.ตั้งแต่ฉันแท้ง ฉันก็ไม่อยากฝันแล้ว

miscarriage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
冤案[yuān àn, ㄩㄢ ㄢˋ, 冤案] miscarriage of justice
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, 冤狱 / 冤獄] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up

miscarriage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth

miscarriage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
ความล้มเหลว[n.] (khwām lomlē) EN: failure ; miscarriage FR: échec [m] ; fiasco [m] ; faillite [f]
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion FR: avorter ; faire une fausse couche
ตกเลือด[v.] (tokleūat) EN: have excessive menstruation ; have a miscarriage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miscarriage
Back to top