ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

medicament

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *medicament*, -medicament-

medicament ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
medicament (n.) ยาเภสัชภัณฑ์ See also: ยารักษาโรค Syn. drug, pill
English-Thai: HOPE Dictionary
medicament(มะคิด'คะเมินทฺ) n. ยา,สิ่งหรือสารที่ใช้ในการบำบัดโรค.
English-Thai: Nontri Dictionary
medicament(n) เครื่องยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
medicamentยา(มักใช้แก่ยาทา) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicamentsตัวยาที่มีคุณค่าในการรักษา, ตัวยาสำคัญ [การแพทย์]

medicament ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
药品[yào pǐn, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 药品 / 藥品] medicaments; medicine; drug
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 药物 / 藥物] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug

medicament ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินยา[v. exp.] (kin yā) EN: take medicine FR: prendre un médicament ; avaler un médicament
องค์ประกอบของยา[n. exp.] (ongprakøp k) EN: drug composition FR: composition d'un médicament [f]
โอสถ[n.] (ōsot) EN: medicine ; drug ; medication FR: médicament [m] ; remède [m]
เภสัช[n.] (phēsat) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
เภสัช-[pref.] (phēsatcha- ) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy FR: médicament [f] ; remède [m]
สุมกระหม่อม[v. exp.] (sum kramǿm) EN: put medicament on the head of a child as a remedy against colds FR:
ทายา[v. exp.] (thāyā) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on ; apply some remedy to the wound FR:
อุตสาหกรรมยา[n. exp.] (utsāhakam y) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f] ; industrie du médicament [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาอันตราย[n. exp.] (yā antarāi) EN: dangerous drug FR: médicament dangereux [m] ; médicament à risque [m]
ยาแก้ ...[n. exp.] (yā kaē ...) EN: medecine for ... FR: médicament contre ... ; médicament anti.. [m] ; anti- [préf.]
ยาแก้ปวด[n. exp.] (yā kaē pūat) EN: anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic FR: médicament antidouleur [m] ; antidouleur [m] ; analgésique [m] ; antalgique [m]
ยาแก้ปวดหัว[n. exp.] (yā kaē pūat) EN: FR: médicament contre les maux de tête [m]
ยาแก้เศร้า[n. exp.] (yā kaē sao) EN: antidepressant FR: antidépresseur [m] ; médicament antidépresseur [m]
ยาแก้ท้องเฟ้อ[n.] (yā kaē thøn) EN: antacid FR: médicament alcalin [n] ; antiacide [m]
ยาแก้ท้องร่วง[n. exp.] (yā kaē thøn) EN: antidiarrhoeal ; antidiarrheal (Am.) ; anti-diarrhoeal drug ; anti-diarrheal drug (Am.) ; antidiarrhoeal medicine FR: antidiarrhéique [m] ; médicament antidiarrhéique [m]
ยาแก้ท้องเสีย[n. exp.] (yā kaē thøn) EN: FR: médicament contre les maux d'estomac [m] ; médicament contre la diarrhée [m]
ยาแก้หวัด[n. exp.] (yā kaē wat) EN: cold medicine ; cold tablet FR: médicament contre le rhume [m]
ยากำพร้า[n. exp.] (yā kamphrā) EN: orphan drug FR: médicament orphelin [m]
ยาขม[n. exp.] (yā khom) EN: bitter pill FR: médicament amer [m]
ยาลดไข้[n.] (yā lot khai) EN: antipyretic FR: médicament contre la fièvre [m] ; fébrifuge [m] ; antipyrétique [m]
ยาน้ำ[n. exp.] (yā nām) EN: potion ; liquid drug ; liquid medicine FR: potion [f] (vx) ; médicament liquide [m] ; lotion [f] ; solution [f] ; breuvage [m]
ยาเป่า[n.] (yāpao) EN: FR: médicament contre le mal de gorge [m]
ยาเป่าคอ[n. exp.] (yāpao khø) EN: FR: médicament contre le mal de gorge [m]
ยาแผนโบราณ[n.] (yāphaēnbōrā) EN: traditional medicine FR: médicament traditionnel [m]
ยาปลอม[n. exp.] (yā pløm) EN: counterfeit medicine ; fake medicine FR: médicament contrefait [m]
ยารักษาโรค[n.] (yā raksā rō) EN: medicine FR: médicament [m] ; remède [m]
ยาสามัญ[n. exp.] (yā sāman) EN: generic drug FR: médicament générique [m]
ยาที่ได้ผลชะงัด[n. exp.] (yā thī dai ) EN: specific remedy ; specific drug ; effective drug FR: remède efficace [m] ; médicament spécifique [m]
ให้ยา[v. exp.] (hai yā) EN: FR: prescrire des médicaments ; médicamenter (vx)
การบริหารยา[n. exp.] (kān børihān) EN: medication administration FR: administration de médicaments [f]
การบริโภคยา[n. exp.] (kān børiphō) EN: drug consumption FR: consommation de médicaments [f]
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine ; drug use FR: usage de médicaments [m]
การใช้ยาในทางที่ผิด[n. exp.] (kān chai yā) EN: drug abuse FR: abus de médicaments [m]
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล[n. exp.] (kān chai yā) EN: rational drug use FR: usage rationnel des médicaments [m]
การขับถ่ายยา[n. exp.] (kān khapthā) EN: drug excretion FR: élimination des médicaments [f]
การขาดแคลนยา[n. exp.] (kān khātkhl) EN: FR: pénurie de médicaments [f]
การกระจายยา[n. exp.] (kān krajāi ) EN: drug distribution FR: distribution des médicaments [f]
การแพ้ยา[n. exp.] (kān phaē yā) EN: drug allergy FR: allergie aux médicaments [f]
การติดยา[n. exp.] (kān tit yā) EN: drug addiction ; drug dependence FR: dépendance aux médicaments [f] ; addiction [f] (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า medicament
Back to top