ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

market

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *market*, -market-

market ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
market (n.) ตลาด See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ Syn. free trade area, store, stall shopping center
market (n.) กลุ่มผู้ซื้อ See also: กลุ่มเป้าหมาย, ตลาดเป้าหมาย, ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
market (n.) ความต้องการสินค้า
market (n.) จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย
market (n.) อัตราแลกเปลี่ยน See also: ราคาแลกเปลี่ยน Syn. exchange, stock exchange
market (vt.) ขาย See also: วางตลาด, ขายสินค้า Syn. vend, offer for sell
market cross (n.) บริเวณที่ปักไม้กางเขนซึ่งแสดงทางออกจากตลาดนัด
market day (n.) วันที่มีตลาดนัด
market garden (n.) สวนที่ปลูกต้นไม้ขาย
market order (n.) คำสั่งซื้อขายในตลาด
market place (n.) ตลาดนัด
market price (n.) ราคาในตลาด
market research (n.) การทำวิจัยตลาด
market share (n.) เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า See also: ส่วนแบ่งตลาด
marketability (n.) การทำตลาด See also: การซื้อขายในตลาด
marketable (adj.) ซึ่งซื้อขายได้
marketeer (n.) ผู้ซื้อขายในตลาด
marketer (n.) ผู้ซื้อขายในตลาด
marketing (n.) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ See also: การซื้อขายในตลาด Syn. distribution
marketplace (n.) ตลาดสินค้า See also: ท้องตลาด, ตลาด Syn. selling place, bazaar, mall
marketplace (n.) สถานที่พบปะชุมนุมกัน (เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
English-Thai: HOPE Dictionary
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
marketing(มาร์ค'คิททิง) n. การตลาด
English-Thai: Nontri Dictionary
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marketableที่อาจซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Market priceราคาตลาดราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งหลังสุดเป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น [ตลาดทุน]
Market researchการวิจัยทางการตลาด [การบัญชี]
Market segmentationการแบ่งส่วนตลาด [TU Subject Heading]
Market shareส่วนครองตลาด [TU Subject Heading]
Marketable securityหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด [การบัญชี]
Marketingการตลาด [TU Subject Heading]
Marketplacesสถานที่ซื้อขาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
m.v. (abbr.) คำย่อของ market value
ตลาด (n.) market See also: bazaar, market place, mart
ท้องตลาด (n.) market See also: market place Syn. ตลาด
วางตลาด (v.) market See also: be/ put on sale Syn. วางขาย, ออกขาย, วางตลาด
ออกขาย (v.) market See also: be/ put on sale Syn. วางขาย, วางตลาด
ตีตลาด (v.) market a product against See also: put on the market
ตลาดนัด (n.) market fair
ราคาตลาด (n.) market price Syn. ราคาท้องตลาด
ราคาท้องตลาด (n.) market price
ส่วนแบ่งการตลาด (n.) market share See also: market penetration Syn. ส่วนแบ่งตลาด
ส่วนแบ่งตลาด (n.) market share See also: market penetration Syn. ส่วนแบ่งการตลาด
ตลาดแผงลอย (n.) market stall
แม่ค้า (n.) market women See also: female shopkeeper Ops. พ่อค้า
การตลาด (n.) marketing
นักการตลาด (n.) marketing man
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (n.) marketing manager
องค์การตลาด (n.) Marketing Organization
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (n.) Marketing Organization for Farmers
กลุ่มตลาดร่วม (n.) common market
ครองตลาด (v.) dominate the market
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was only wondering how the market closed.ผมเพียง แต่สงสัยว่าปิดตลาด
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
Besides, if my head ends up on a pike in the market square,{\cHFFFFFF}Besides, if my head ends up on a pike in the market square,
Young people see it in the bazaars, market places, temple...ที่เราเห็นมันทุกที่ในตลาดที่ ในสถานที่ตลาดในพระวิหาร แม้กระทั่ง
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม
"This bird," boasted the market vendor,พ่อค้าคุยโวว่า "นกตัวนี้"
Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated.บัญชีติดต่อตลาดมืด... อยู่ในเล่ม "ซัพพลายเออร์"
Well, we'll add some flavoring when we market it.เดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเวลาเราจำหน่ายละกัน
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies.วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้
He sold his own liver on the black market for a new set of speakers.มันขายตับตัวเอง แล้วเอาเงินไปซื้อเครื่องเสียงใหม่
You know, if the Lomans had let me represent them instead of the Real Estate King, that house would never have sat on the market for six months.รู้มั้ยถ้าโลแมนให้ชั้นขายแทนเรียล เอสเทท คิง บ้านนั่นจะขายออกตั้งแต่ 6 เดือนที่แล้วนู่น
We ran some market surveys and decided not to go ahead with the line.เราทำการวิจัยตลาดและตัดสินใจไม่ผลิต ทำไม

market ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 垄断 / 壟斷] enjoy market dominance; monopolize
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 欧洲共同市场 / 歐洲共同市場] European common market (old term for EU, European Union)
做市商[zuò shì shāng, ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄕㄤ, 做市商] market maker
占有率[zhàn yǒu lǜ, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 占有率] market share
市占率[shì zhàn lǜ, ㄕˋ ㄓㄢˋ ㄌㄩˋ, 市占率 / 市佔率] market share; abbr. for 市場佔有率|市场占有率
市价[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ, 市价 / 市價] market value
市场占有率[shì chǎng zhàn yǒu lǜ, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 市场占有率 / 市場佔有率] market share
[chán, ㄔㄢˊ, 廛] market place
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 行情] market price; quotation of market price; the current market situation
市场调查[shì chǎng diào chá, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 市场调查 / 市場調查] market research
行市[háng shì, ㄏㄤˊ ㄕˋ, 行市] quotation on market price
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, 房产 / 房產] real estate; the property market (e.g. houses)
市场准入[shì chǎng zhǔn rù, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄨㄣˇ ㄖㄨˋ, 市场准入 / 市場準入] access to markets
熊市[xióng shì, ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ, 熊市] bear market
黑市[hēi shì, ㄏㄟ ㄕˋ, 黑市] black market
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, 孵化] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing)
牛市[niú shì, ㄋㄧㄡˊ ㄕˋ, 牛市] bull market
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 买方市场 / 買方市場] buyer's market
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 倒把] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer
跌风[diē fēng, ㄉㄧㄝ ㄈㄥ, 跌风 / 跌風] falling prices; bear market
农贸市场[nóng mào shì chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 农贸市场 / 農貿市場] farmer's market
跳蚤市场[tiào zǎo shì chǎng, ㄊㄧㄠˋ ㄗㄠˇ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 跳蚤市场 / 跳蚤市場] flea market
菜市场[cài shì chǎng, ㄘㄞˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 菜市场 / 菜市場] food market
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 闠] gate of market
佳世客[Jiā shì kè, ㄐㄧㄚ ㄕˋ ㄎㄜˋ, 佳世客] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets
商场[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, 商场 / 商場] market; bazaar
宣传攻势[xuān chuán gōng shì, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 宣传攻势 / 宣傳攻勢] marketing campaign
[shì, ㄕˋ, 市] market; city
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, 市场 / 市場] market; abbr. for 超級市場|超级市场 supermarket
市场化[shì chǎng huà, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, 市场化 / 市場化] marketization
适销[shì xiāo, ㄕˋ ㄒㄧㄠ, 适销 / 適銷] marketable; saleable; appropriate to the market
市场营销[shì chǎng yíng xiāo, ㄕˋ ㄔㄤˇ ˊ ㄒㄧㄠ, 市场营销 / 市場營銷] marketing
营销[yíng xiāo, ˊ ㄒㄧㄠ, 营销 / 營銷] marketing
麦德龙[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 麦德龙 / 麥德龍] Metro supermarket chain (originally German)
头寸[tóu cùn, ㄊㄡˊ ㄘㄨㄣˋ, 头寸 / 頭寸] money market
夜市[yè shì, ㄧㄝˋ ㄕˋ, 夜市] night market
上市[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, 上市] on the market; to float (a company on the stock market)
市场定位[shì chǎng dìng wèi, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, 市场定位 / 市場定位] positioning (marketing)
产销[chǎn xiāo, ㄔㄢˇ ㄒㄧㄠ, 产销 / 產銷] production and marketing
销路[xiāo lù, ㄒㄧㄠ ㄌㄨˋ, 销路 / 銷路] sale; market; state of the market; sales event

market ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
オープンマーケット[, o-punma-ketto] (n) open market
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation
オープンマネーマーケット[, o-punmane-ma-ketto] (n) open money market
オフショア市場[オフショアいちば, ofushoa ichiba] (n) offshore market
カーブマーケット[, ka-buma-ketto] (n) curb market
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader
コミケ[, komike] (n) (abbr) comic (book) market
シルバーマーケット[, shiruba-ma-ketto] (n) silver market
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions)
ブライダルマーケット[, buraidaruma-ketto] (n) bridal market
ブラックマーケット[, burakkuma-ketto] (n) black market
フリーマ;フリマ[, furi-ma ; furima] (n) (abbr) (See フリーマーケット) flea market
ボリュームゾーン[, boryu-muzo-n] (n) premium market segment (wasei
マーケットアウェアネス[, ma-kettoaueanesu] (n) {comp} market awareness
マーケットガーデン[, ma-kettoga-den] (n) market garden
マーケットシェア[, ma-kettoshiea] (n) market share
マーケットセグメンテーション[, ma-kettosegumente-shon] (n) market segmentation
マーケットプライス[, ma-kettopuraisu] (n) market price
マーケットメカニズム[, ma-kettomekanizumu] (n) market mechanism
マーケットリサーチ[, ma-kettorisa-chi] (n) market research
メルコスール[, merukosu-ru] (n) Mercosur (Mercado Comum del Sur); South America Common Market
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
ユーザーニーズ[, yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT)
ユースマーケット[, yu-suma-ketto] (n) youth market
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation)
一高一低[いっこういってい, ikkouittei] (n,vs) rise and fall; frequent fluctuations (of the market price)
上げ相場[あげそうば, agesouba] (n) bullish market; bull market
上市[じょうし, joushi] (adj-f,vs) going on the market; placing on the market
下げ相場[さげそうば, sagesouba] (n) bearish market
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
仕手相場[してそうば, shitesouba] (n) speculators' (speculative) market
他社製品[たしゃせいひん, tashaseihin] (n) competitors' products; others on the market
公開市場操作[こうかいしじょうそうさ, koukaishijousousa] (n) open market operation
公開市場政策[こうかいしじょうせいさく, koukaishijouseisaku] (n) open market policy
労働市場[ろうどうしじょう, roudoushijou] (n,adj-no) labor market; labour market
場外市場[ばがいしじょう, bagaishijou] (n) over-the-counter market; OTC market
売りに出す[うりにだす, urinidasu] (exp,v5s) to offer for sale; to put on the market
外部労働市場[がいぶろうどうしじょう, gaiburoudoushijou] (n) external labor market; external labour market
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing
マーケティング[まーけていんぐ, ma-keteingu] marketing
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS
登場[とうじょう, toujou] introduction (into a market)
直販[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market

market ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุษบาบัณ[n.] (butsabāban) EN: flower market FR:
ช่องทางตลาด[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: market channels FR:
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng n) EN: gap in the market FR:
ดุลยภาพตลาด[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: market equilibrium FR:
เจ้าของสวน[n. exp.] (jaokhøng sū) EN: market gardener FR: maraîcher [m]
จรลาด ; จรหลาด[n.] (jaralāt) EN: market FR: marché [m]
เจาะตลาด[v. exp.] (jǿ talāt) EN: break into a market FR: percer un marché
เจาะตลาดจีน[v. exp.] (jǿ talāt Jī) EN: break into the Chinese market FR: percer le marché chinois
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sink) EN: hoard goods ; hold back goods from the market FR:
การแบ่งส่วนตลาด[n. exp.] (kān baeng s) EN: market segmentation ; segmenting FR: segmentation du marché [f]
การฟื้นตัวของตลาด[n. exp.] (kān feūntūa) EN: market recovery FR:
การเจาะตลาด[n. exp.] (kān jǿ talā) EN: market penetration FR: pénétration du marché [f]
การกำหนดตำแหน่งในตลาด[n. exp.] (kān kamnot ) EN: market positioning FR: positionnement sur le marché [m]
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด[n. exp.] (kān kamnot ) EN: market positioning FR: positionnement sur le marché [m]
การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: setting market objectives and strategies ; establishing corporate goals and strategies FR:
การคาดการณ์สภาวะตลาด[n. exp.] (kān khātkān) EN: market forecast FR:
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion of the market FR:
การพัฒนาตลาด[n. exp.] (kān phattha) EN: market development FR:
การผลักดันจากตลาด[n. exp.] (kān phlakda) EN: market forces FR:
การระบุตลาดเป้าหมาย[n. exp.] (kān rabu ta) EN: target market identification FR: identification des marchés cibles [f]
การสำรวจตลาด[n. exp.] (kān samrūat) EN: market survey FR: étude de marché [f]
การตั้งราคาตามตลาด[n. exp.] (kān tang rā) EN: market pricing FR:
การวิจัยตลาด[n. exp.] (kān wijai t) EN: market research ; marketing research FR:
การวิจัยทางการตลาด[n. exp.] (kān wijai t) EN: marketing research ; market research FR:
การวิเคราะห์ตลาด[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: market analysis FR: analyse de marché [f]
กาด[n.] (kāt) EN: market FR:
เก็งกำไรหุ้น[v. exp.] (kengkamrai ) EN: play the market FR:
เก็งกำไรผิดพลาด[v. exp.] (kengkamrai ) EN: lose on the stock market FR:
ขาย[v.] (khāi) EN: sell ; market ; vend FR: vendre ; commercialiser
ค่าการตลาด[n. exp.] (khā kāntalā) EN: market price ; marketing fee FR:
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน[X] (khanakammak) EN: Capital Market Supervisory Board (CMSB FR:
ขาดคราว[v. exp.] (khāt khrāo) EN: be unavailable at the particular time ; not to be found in the market FR:
ขาดตลาด[adj.] (khāttalāt) EN: out of stock ; not available ; sold out ; off the market ; no longer on sale ; in short supply FR: épuisé ; fini ; en rupture de stock
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market FR:
คุณลักษณะของตลาด[n. exp.] (khunnalaksa) EN: market characteristic FR:
ความล้มเหลวของตลาด[n. exp.] (khwām lomlē) EN: market failure FR:
ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น[n. exp.] (khwām mai n) EN: market incertainty FR: incertitude des marchés [f]
ความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุน[n. exp.] (khwām mai s) EN: capital market imperfections FR:
ความผันผวนของตลาด[n. exp.] (khwām phanp) EN: volatility of the market FR: volatilité du marché [f]
ความเสี่ยงจากตลาด ; ความเสี่ยงของตลาด[n. exp.] (khwām sīeng) EN: market risk FR:

market ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Akzeptmarkt {m}acceptance market
Fluggerätemarkt {m}aircraft market
Auktionsmarkt {m}auction market
Käufermarkt {m}buyer market
Viehmarkt {m}cattle market
Börsenschluss {m} | bei Börsenschlussclose of the market | at the close (of the market)
Verbrauchermarkt {m}consumer market
Markthalle {f}covered market
Devisenmarkt {m}currency market
Währungsmarkt {m}currency market
Binnenmarkt {m}domestic market
Fischmarkt {m}fish market
Flohmarkt {m}flea market
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation
Börsenindex {m} | kursgewichteter Börsenindexmarket index; stock market index | value-weighted market index
Marktbeobachtung {f}market investigation; market monitoring
Markteinführung {f} [econ.]market launch; market introduction
Geldmarkt {m}money market
Freiverkehrsmarkt {m}over-the-counter market
Produkteinführungszeit {f}time to market
Immobilienmarkt {m}property market
Marktanteil {m}share of the market; market share
Binnenmarkt {m}Single Market
Absatzstockung {f}stagnation of the market
Aktienmarkt {m}stock market; equities market
Börsenpreisindex {m}stock market price index
Zielmarkt {m}target market
Wochenmarkt {m}weekly market
Bedarfsanalyse {f}market analysis
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in)
Schwarzhändler {m}black marketeer
Marktlücke {f}gap in the market; opening
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets
Kurswert {m}market value
Marketingabteilung {f}marketing department
Marktabschottung {f}market foreclosure
Marktausschöpfung {f}market exploitation
Marktbedeutung {f}market mindshare [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า market
Back to top