ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magnetism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magnetism*, -magnetism-

magnetism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnetism (n.) อำนาจแม่เหล็ก See also: พลังแม่เหล็ก, อำนาจดึงดูด Syn. lure, influence, energy
English-Thai: HOPE Dictionary
magnetism(แมก'นิทิสซึม) n. คุณสมบัติของแม่เหล็ก,อำนาจแม่เหล็ก,ตัวที่ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก,เสน่ห์,อำนาจดึงดูด
English-Thai: Nontri Dictionary
magnetism(n) อำนาจแม่เหล็ก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetismอำนาจแม่เหล็ก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certainly enough metal to generate the magnetism to raise the remains when exposed to the MRI.ทำให้มันมีโลหะเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก เป็นเหตุให้ศพตั้งขึ้นตอนที่ทำMRI
At the flip of a switch, it delivers a pulse of magnetism lasting a tenth of a second to his cerebral cortex.ที่พลิกสวิทช์ก็ให้ชีพจรของ สนามแม่เหล็ก ยั่งยืนในสิบของที่สองที่จะเปลือก สมองของเขา
The ring of the bell dies as quickly as the pulse of magnetism shuts off.แหวนกระดิ่งตาย เป็นอย่างที่ชีพจรของแม่เหล็กปิด
My psychic magnetism brought me here.แรงดึงดูดทางวิญญาณพาฉันมาที่นี่
I'll give my psychic magnetism a try to see if I can find him again.ผมจะลองใช้แรงดึงดูดทางวิญญาณ ตามหาตัวเขาดูครับ
In 1865, James Clerk Maxwell translated Faraday's idea about fields of electricity and magnetism into mathematical laws.เกี่ยวกับสาขาวิชาไฟฟ้า และแม่เหล็ก เป็นกฎหมายคณิตศาสตร์ เขาค้นพบว่าข้อมูลเหล่านี้ ย้ายผ่านพื้นที่ในคลื่น
Faraday knew that magnetism had no effect on light that was moving through air.ฟาราเดย์รู้ว่าสนามแม่เหล็กไม่มีผล กับแสงที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศ
Having discovered the unity of electricity, magnetism and light,มีการค้นพบความสามัคคี ไฟฟ้าแม่เหล็กและแสง
Something's interfering with the compass. Magnetism or some such.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรืออะไรสักอย่างละมั๊ง
Magnetism is what keeps us from flying apart.แรงแบบแม่เหล็กจะคอยยึดตัวเราไว้ ไม่แยกออกจากกัน
Told you she'd stay. She can't resist my animal magnetism.เธอต้านทางแรงดึงดูดของสัตว์ไม่ได้หรอก
She couldn't resist my animal magnetism.เธอแพ้เสน่ห์ดึงดูดของฉัน

magnetism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
电磁学[diàn cí xué, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄒㄩㄝˊ, 电磁学 / 電磁學] electromagnetism
[cí, ㄘˊ, 磁] magnetic; magnetism; porcelain
磁性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 磁性] magnetic; magnetism
古地磁[gǔ dì cí, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄘˊ, 古地磁] paleomagnetism
永磁[yǒng cí, ㄩㄥˇ ㄘˊ, 永磁] permanent magnetism
剩磁[shèng cí, ㄕㄥˋ ㄘˊ, 剩磁] residual magnetism

magnetism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地磁気[ちじき, chijiki] (n) geomagnetism; terrestrial magnetism
磁性[じせい, jisei] (n) magnetism
常磁性[じょうじせい, joujisei] (n) paramagnetism
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P)
磁力[じりょく, jiryoku] (n) magnetism; magnetic force
磁気[じき, jiki] (n) magnetism; (P)
素粒子の相互作用[そりゅうしのそうごさよう, soryuushinosougosayou] (n) fundamental interaction (i.e. gravitation, electromagnetism, weak interaction, strong interaction)
電磁投射砲[でんじとうしゃほう, denjitoushahou] (n) railgun (firearm that uses electromagnetism to propell a projectile)
電磁気[でんじき, denjiki] (n) electromagnetism
電磁気学[でんじきがく, denjikigaku] (n) electrodynamics; electromagnetism

magnetism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสน่ห์ดึงดูดใจ[n. exp.] (sanē deungd) EN: personal magnetism FR: magnétisme [m]
สภาวะแม่เหล็ก[n. exp.] (saphāwa maē) EN: magnetism FR: magnétisme [m]
พลังจิต[n.] (phalangjit) EN: mental power; power of mind FR: faculté intellectuelle [f] ; magnétisme [m] (fig.)
ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล[n. exp.] (phāwa maēle) EN: paleomagnetism ; palaeomagnetism FR:

magnetism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magnetismus {m}magnetism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magnetism
Back to top