ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-magnetism-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น magnetism, *magnetism*,

-magnetism- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certainly enough metal to generate the magnetism to raise the remains when exposed to the MRI.ทำให้มันมีโลหะเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก เป็นเหตุให้ศพตั้งขึ้นตอนที่ทำMRI
At the flip of a switch, it delivers a pulse of magnetism lasting a tenth of a second to his cerebral cortex.ที่พลิกสวิทช์ก็ให้ชีพจรของ สนามแม่เหล็ก ยั่งยืนในสิบของที่สองที่จะเปลือก สมองของเขา
The ring of the bell dies as quickly as the pulse of magnetism shuts off.แหวนกระดิ่งตาย เป็นอย่างที่ชีพจรของแม่เหล็กปิด
My psychic magnetism brought me here.แรงดึงดูดทางวิญญาณพาฉันมาที่นี่
I'll give my psychic magnetism a try to see if I can find him again.ผมจะลองใช้แรงดึงดูดทางวิญญาณ ตามหาตัวเขาดูครับ
In 1865, James Clerk Maxwell translated Faraday's idea about fields of electricity and magnetism into mathematical laws.เกี่ยวกับสาขาวิชาไฟฟ้า และแม่เหล็ก เป็นกฎหมายคณิตศาสตร์ เขาค้นพบว่าข้อมูลเหล่านี้ ย้ายผ่านพื้นที่ในคลื่น
Faraday knew that magnetism had no effect on light that was moving through air.ฟาราเดย์รู้ว่าสนามแม่เหล็กไม่มีผล กับแสงที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศ
Having discovered the unity of electricity, magnetism and light,มีการค้นพบความสามัคคี ไฟฟ้าแม่เหล็กและแสง
Something's interfering with the compass. Magnetism or some such.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรืออะไรสักอย่างละมั๊ง

-magnetism- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地磁気[ちじき, chijiki] (n) geomagnetism; terrestrial magnetism
磁性[じせい, jisei] (n) magnetism

-magnetism- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสน่ห์ดึงดูดใจ[n. exp.] (sanē deungd) EN: personal magnetism FR: magnétisme [m]
สภาวะแม่เหล็ก[n. exp.] (saphāwa maē) EN: magnetism FR: magnétisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -magnetism-
Back to top