ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luminary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luminary*, -luminary-

luminary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luminary (n.) สิ่งที่เปล่งแสงสว่าง See also: สิ่งที่ให้แสงสว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
luminary(ลู'มะเนอรี) n. สิ่งที่เปล่งแสงสว่าง,สิ่งที่ให้แสงสว่าง,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้เป็นสิงดลใจของผู้อื่น. adj. เกี่ยวกับแสงสว่าง, Syn. notable
English-Thai: Nontri Dictionary
luminary(n) วัตถุมีแสง,ดวงประทีป,ผู้มีชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because he was the luminary that was going to lead our country's economy!เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า!
Your luminary!ผู้ให้แสงสว่างแก่คุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luminary
Back to top