ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-luminary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น luminary, *luminary*,

-luminary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because he was the luminary that was going to lead our country's economy!เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -luminary-
Back to top