ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

low-keyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *low-keyed*, -low-keyed-

low-keyed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
low-keyed (adj.) เข้มข้นน้อย See also: น้อยไป, น้อย Syn. low-key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า low-keyed
Back to top