ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lethal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lethal*, -lethal-

lethal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lethal (adj.) ที่ทำให้ตายได้ See also: ถึงตาย Syn. fatal, deadly
English-Thai: HOPE Dictionary
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
English-Thai: Nontri Dictionary
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lethal characteristicลักษณะที่ทำให้ตายเร็ว (ทารกในครรภ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้ายกาจ (adj.) lethal See also: deadly, dangerous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lethal! Lethal these snakes. Born killers.ร้ายกาจมาก เจ้าพวกนี้ เกิดมาเพื่อฆ่า
In your hands, you each have a lethal weapon.ในมือของพวกคุณทุกคน แต่ละคนมีอาวุธอยู่
Three devices of such lethal cunning.อุปกรณ์ 3 ชิ้น ซึ่งตั้งเป็นกลอุบายถึงตายได้
We were able to restore blood flow to the heart but he developed a lethal arrhythmia and we couldn't resuscitate him.เราพยามยามที่จะเติม / เลือดให้หลั่งไปสู่หัวใจเขา... ...แต่การเต้นหัวใจของเขายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ/ และพวกเราไม่สามารถช่วยเขาได้
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก
And this notebook is... the most horrible lethal weapon ever.และสมุดเดธโน๊ตอันนี้ มันเป็นอาวุธสำคัญที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มีมา
An exposure to a lethal gas leads to a heart attack.การได้รับก๊าซ ทำให้เกิดหัวใจวาย
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป จะเกิดการพอง
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป ต้องเกิดการพอง
30 sleeping pills can be lethal for others.ยานอนหลับ 30 เม็ดเนี่ย คนอื่นอาจจะถึงตายได้นะเนี่ย.
Of electrocution versus lethal injection.ระหว่างเก้าอี้ไฟฟ้า กับฉีดยาพิษ แต่ผมอยู่นี่
If he resists... you're authorized to use lethal force.ถ้าหากขัดขืน... ...พวกคุณได้รับอนุญาต ให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด

lethal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶器[xiōng qì, ㄒㄩㄥ ㄑㄧˋ, 凶器 / 兇器] lethal weapon; murder weapon
致死剂量[zhì sǐ jì liàng, ㄓˋ ㄙˇ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 致死剂量 / 致死劑量] lethal dose
致死性毒剂[zhì sǐ xìng dú jì, ㄓˋ ㄙˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 致死性毒剂 / 致死性毒劑] lethal agent

lethal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶器(P);兇器[きょうき, kyouki] (n) dangerous weapon; lethal weapon; deadly weapon; (P)
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust
致死因子[ちしいんし, chishiinshi] (n) (obsc) (See 致死遺伝子) lethal factor; lethal gene
致死注射[ちしちゅうしゃ, chishichuusha] (n) lethal injection
致死突然変異[ちしとつぜんへんい, chishitotsuzenhen'i] (n) lethal mutation
致死遺伝子[ちしいでんし, chishiidenshi] (n) lethal gene
致死量[ちしりょう, chishiryou] (n) lethal dose; (P)
致命的[ちめいてき, chimeiteki] (adj-na) fatal; lethal; (P)
致死[ちし, chishi] (n,adj-no) lethal; fatal; (P)
非致死性兵器[ひちしせいへいき, hichishiseiheiki] (n) non-lethal weapon

lethal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นอันตรายถึงชีวิต[adj.] (pen antarāi) EN: lethal FR: mortel
ร้าย[adj.] (rāi) EN: malignant ; lethal ; severe ; deadly FR: malin ; sévère ; grave
ถึงแก่ชีวิต[adj.] (theung kaē ) EN: lethal FR: létal ; fatal
ถึงตาย[adj.] (theung tāi) EN: fatal ; lethal FR: mortel ; fatal
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter ; linger FR: traînasser ; lambiner ; prendre son temps

lethal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tödlich; letal {adj} | nicht tödlichlethal | nonlethal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lethal
Back to top