ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

know-how

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *know-how*, -know-how-

know-how ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
know-how (idm.) ความรู้และทักษะ
know-how (n.) ความรู้หรือวิธีการ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความชำนาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
know-how(โน'ฮาว) n. ความชำนาญ,ความรู้ว่าจะทำอย่างไร, Syn. savvy,expertise
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
know-howความรู้จัดเจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรู้เชิงปฏิบัติการ (n.) know-how
ความรู้เชิงปฏิบัติการ (n.) know-how
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With my nine-step "Refuse to Lose" program... you now have the necessary tools and the insights... and the know-how to put your losing habits behind you... and to go out and make your dreams come true.ด้วยขั้นตอนทั้ง 9 ของโปรแกรม "ปฎิเสธความพ่ายแพ้" เพียงแต่คุณจำเป็นต้อง มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยกำจัด พฤติกรรมความพ่ายแพ้ออกไป
So who would have the know-How To manufacture something like this?ใครกันนะที่จะรู้ วิธีผลิตของแบบนี้
Well, does that sound like someone who has the financial know-how and business sense to start his own company from scratch all by himself?นั่นฟังดูเหมือนคนที่ มีความรู้ด้านการเงินฃ์และความสามารถด้านธุรกิจ จนตั้งบริษัทขึ้นมาจากศูนย์ด้วยตัวเองเหรอ
Frederick Barnes is a very special animal, one with the tools and know-how to kill thousands and thousands of people all at once.เฟรดริค บานส์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอย่างยิ่ง ผู้มีพร้อมทั้งเครื่องมือ และทักษะเฉพาะ ที่ฆ่าคนเป็นพัน ๆ ได้ในคราเดียว
Another cause of decline was that their technical know-how overran their understanding of nature.อีกสาเหตุของการลดลง คือการที่ทางเทคนิคของพวกเขารู้ เหยียบย่ำความเข้าใจในธรรมชาติ
You have the chemical know-how.คุณรู้เรื่องปฏิกริยาเคมี
All the know-how, none of the aches and pain.ึครั้งที่สอง รู้สึกดีกว่าอีก
My size and knowledge base actually makes me older than you because of your general paleness and lack of know-how.รูปร่างกับภูมิความรู้ฉัน มันทำให้ฉันแก่กว่าเธอ เนื่องจากสีผิวซีดๆกับ การขาดความรอบรู้ของเธอ
And the know-how.และรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร
Even though our more veteran stuntmen can give you the 'know-how'ถึงแม้ว่ารุ่นพี่สตันท์แมนจะให้วิชาความรู้แก่เราได้
All I had to do was loosen the lid on his jar. - Show him some practical know-how.เขามีวัตถุดิบเพียบพร้อมอยู่ในตัว
He certainly had the know-how.เขายังรู้ด้วยนะว่าทำยังไง พูดจากนี่

know-how ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窍门[qiào mén, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, 窍门 / 竅門] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)
窍门儿[qiào mén er, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ ㄦ˙, 窍门儿 / 竅門兒] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)

know-how ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーハウ[, no-hau] (n) know-how
ノウハウ[, nouhau] (n) know-how; (P)
妙王[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities)
訳知り顔;わけ知り顔[わけしりがお, wakeshirigao] (n) know-it-all airs; I-know-how-it-is look
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang

know-how ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชำนาญ[n.] (khwām chamn) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how FR: expérience [f]
ความรู้เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (khwāmrū cho) EN: know-how FR:
ความรู้ความชำนาญ[n. exp.] (khwāmrū khw) EN: know-how FR: savoir-faire [m]
ความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยี[n. exp.] (khwāmrū khw) EN: technological know-how FR: savoir-faire technologique [f]
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how FR: sujet [m] ; matière [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m] ; thèse [f]

know-how ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüstzeug {n} (Wissen)requisite know-how

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า know-how
Back to top