ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-know-how-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น know-how, *know-how*,

-know-how- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With my nine-step "Refuse to Lose" program... you now have the necessary tools and the insights... and the know-how to put your losing habits behind you... and to go out and make your dreams come true.ด้วยขั้นตอนทั้ง 9 ของโปรแกรม "ปฎิเสธความพ่ายแพ้" เพียงแต่คุณจำเป็นต้อง มีเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยกำจัด พฤติกรรมความพ่ายแพ้ออกไป
So who would have the know-How To manufacture something like this?ใครกันนะที่จะรู้ วิธีผลิตของแบบนี้
Well, does that sound like someone who has the financial know-how and business sense to start his own company from scratch all by himself?นั่นฟังดูเหมือนคนที่ มีความรู้ด้านการเงินฃ์และความสามารถด้านธุรกิจ จนตั้งบริษัทขึ้นมาจากศูนย์ด้วยตัวเองเหรอ
Frederick Barnes is a very special animal, one with the tools and know-how to kill thousands and thousands of people all at once.เฟรดริค บานส์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอย่างยิ่ง ผู้มีพร้อมทั้งเครื่องมือ และทักษะเฉพาะ ที่ฆ่าคนเป็นพัน ๆ ได้ในคราเดียว
Another cause of decline was that their technical know-how overran their understanding of nature.อีกสาเหตุของการลดลง คือการที่ทางเทคนิคของพวกเขารู้ เหยียบย่ำความเข้าใจในธรรมชาติ

-know-how- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーハウ[, no-hau] (n) know-how

-know-how- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชำนาญ[n.] (khwām chamn) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how FR: expérience [f]
ความรู้เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (khwāmrū cho) EN: know-how FR:
ความรู้ความชำนาญ[n. exp.] (khwāmrū khw) EN: know-how FR: savoir-faire [m]
ความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยี[n. exp.] (khwāmrū khw) EN: technological know-how FR: savoir-faire technologique [f]
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how FR: sujet [m] ; matière [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m] ; thèse [f]

-know-how- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüstzeug {n} (Wissen)requisite know-how

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -know-how-
Back to top