ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep an eye on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep an eye on*, -keep an eye on-

keep an eye on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep an eye on (idm.) เฝ้าดู See also: เฝ้ามอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับตา (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตาด Ops. ละสายตา
จับตาด (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. สังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู Ops. ละสายตา
จับตาดู (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา Ops. ละสายตา
จับตามอง (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, จับตาดู Ops. ละสายตา
ูสังเกต (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา Ops. ละสายตา
ูสังเกต (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, จับตาดู Ops. ละสายตา
เฝ้า (v.) keep an eye on See also: watch, guard Syn. เฝ้าดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We couldn't very well keep an eye on the city streets.{\cHFFFFFF}เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างดีเก็บ ตาบนถนนในเมือง
But we'll keep close enough to keep an eye on things.แต่เราจะอยู่ใกล้ๆ คอยจับตาดูของเอาไว้
You'd better keep an eye on that lighter. He really likes it.จับตาดูไฟแช๊คนั่นให้ดี เขาชอบมันมาก.
The radio is all yours. Keep an eye on number three engine gauge.คุณพูดวิทยุไปนะ คอยดูมาตรวัดเครื่องยนต์ที่ 3 ไว้
Shorty, you keep an eye on her.ชอร์ตี้คุณเก็บตาบนของเธอ
Good, Keep an eye on her,ดี งั้นจับตามองหล่อนไว้
Just keep an eye on him for me.ช่วยเฝ้าดูมันแทนฉันด้วย
You know, Mr. Richards told me to keep an eye on you, but I think I'm gonna handle things my own way.คุณริชาร์ดบอกฉันแล้วว่าให้คอยจับตาดูนายไว้ แต่... ฉันว่าฉันจะจัดการนายตามแบบฉบับของฉัน ให้สะใจดีกว่า..
Michael, keep an eye on the sauce. Stay here with your Uncle Michael.ไมเคิล คอยดูซอสด้วย อยู่เป็นเพื่อนลุงไมเคิลนะลูก
You keep an eye on this 'un. [ Sniffs ]คุณเก็บตาบนนี้ยกเลิก [Sniffs]
We can keep an eye on things from home base. Our work here is finished.เราสามารถเก็บตาบนสิ่งที่ได้จาก ฐานที่บ้าน การทำงานของเราที่นี่จะเสร็จสิ้น
I was placed here to keep an eye on Nader.ผมอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อจับตาเนเดอร์

keep an eye on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, 关照 / 關照] concern; care; to keep an eye on; to look after

keep an eye on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
目を配る[めをくばる, mewokubaru] (exp,v5r) to keep an eye on; to keep a watchful eye on
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P)

keep an eye on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคัล[v.] (bangkhan) EN: keep an eye on FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer
จับตาดู[v.] (japtādū) EN: keep an eye on FR: guetter
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
จับตาด[v. exp.] (jap tāt) EN: keep an eye on FR:
คำนัล[v.] (khamnan) EN: keep an eye on FR:
คัล[v.] (khan) EN: keep an eye on FR:
คอยเฝ้าดู[v. exp.] (khøi fao dū) EN: keep an eye on ; keep watch on FR:
คอยจ้องอยู่[v. exp.] (khøi jǿng y) EN: keep an eye on ; keep watch ; be on the lookout (for) FR:
คุมเชิง[v.] (khumchoēng) EN: be on the alert ; wait and see ; be ready for ; be wary ; be cautious ; watch for ; keep an eye on FR: être en alerte ; se tenir prêt
แล[v.] (laē) EN: see ; look ; glance ; take a look ; watch ; keep an eye on FR: voir ; regarder
เป็นหูเป็นตา[v. exp.] (pen hū pen ) EN: keep an eye on things ; keep a watch over ; be another's eyes and ears ; act as another's representative FR:
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
ระวังของหาย[X] (rawang khøn) EN: watch your things ; keep an eye on your belongings FR: surveillez vos affaires
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตการณ์[v.] (sangkētkān) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor FR: observer
ติดตาม[v.] (tittām) EN: follow up ; look after ; track ; keep track (of) ; keep an eye on (sth) ; pay attention FR: suivre ; poursuivre ; pister ; filer ; tracer (vx)
เยี่ยม ๆ มอง ๆ = เยี่ยมๆ มองๆ[v.] (yīem-yīem m) EN: spy (on) ; keep an eye on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep an eye on
Back to top