ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interdiction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interdiction*, -interdiction-

interdiction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interdiction (n.) การสั่งห้ามลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย (คำทางการ) See also: คำสั่งห้าม Syn. ban, command
English-Thai: HOPE Dictionary
interdictionn. การห้าม,ภาวะที่ถูกห้าม,คำสั่งห้าม., See also: interdictory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
interdiction(n) การห้าม,คำสั่งห้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interdictionการห้าม, คำสั่งห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่กรรม (v.) be under interdiction See also: stay alone at a peaceful place, be under penalty of infringement on the Buddhist ruling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่
That's a new interdiction van right there.เพราะนั่นเป็นข้อละเว้น รถมีทะเบียน
Tri-state Border Interdiction Task Force sound?ลักลอบกระทำผิดกฏหมายชายแดน 3 รัฐ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
We run interdiction exercises around that spot.เราสั่งปิดบริเวณห้ามคนเข้าออก\ N รอบบริเวณนั้นอยู่
One of the canisters was breached during the interdiction.แท่งน้ำยา แท่งหนึ่งฉีกขาด ในช่วงที่เกิดการชุลมุน
You've all been schooled in basic IED interdiction, but can you do it in a pinch?คุณทั้งหมดเคยเรียนพื้นฐานการปลดชนวนระเบิด แต่พวกคุณจะทำได้ไหมในนาทีวิกฤต

interdiction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦場航空阻止[せんじょうこうくうそし, senjoukoukuusoshi] (n) battlefield air interdiction
厳禁[げんきん, genkin] (n,vs) strict prohibition; ban; interdiction; (P)
禁断[きんだん, kindan] (n,vs) (1) prohibition; interdiction; (adj-no) (2) forbidden; prohibited
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P)

interdiction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าม...[n.] (hām ...) EN: no ... FR: interdiction de ... ; défense de ...
ห้ามบุกรุก[v. exp.] (hām bukruk) EN: FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler
ห้ามจอด[X] (hām jøt) EN: FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามจอดรถ[v. exp.] (hām jøt rot) EN: no parking FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
ห้ามเข้า[v. exp.] (hām khao) EN: no entry ; no admittance ; keep out FR: défense d'entrer ; interdiction d'entrer ; entrée interdite ; On n'entre pas !
ห้ามกลับรถ[xp] (hām klap ro) EN: no U-turn FR: interdiction de faire demi-tour [f]
ห้ามเลี้ยวขวา[X] (hām līo khw) EN: no right turn FR: interdiction de tourner à droite
ห้ามเลี้ยวซ้าย[X] (hām līo sāi) EN: no left turn FR: interdiction de tourner à gauche
ห้ามผ่าน[n. exp.] (hām phān) EN: no passing zone FR: passage interdit ; interdiction de passer
ห้ามแซง[v. exp.] (hām saēng) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามแซงรถ[v. exp.] (hām saēng r) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามถ่ายรูป[v. exp.] (hām thāirūp) EN: no photography FR: interdiction de photographier
การห้าม[n.] (kān hām) EN: ban ; forbidding FR: interdiction [f]
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]
ความห้าม[n.] (khwām hām) EN: FR: interdiction [f]
เรื่องต้องห้าม[n. exp.] (reūang tǿng) EN: prohibition FR: interdiction [f]
ป้ายห้ามบุกรุก[n. exp.] (pāi hām buk) EN: FR: panneau d'interdiction d'entrer [m] ; panneau d'interdiction de circuler [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-right-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-left-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchab) EN: law prohibiting … FR: loi d'interdiction de …

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interdiction
Back to top