ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-insecticide-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insecticide, *insecticide*,

-insecticide- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The insecticide that she was soaked in, it's called "Tres Pasitos."ยาฆ่าแมลงที่พบบนตัวเธอ มันเรียกว่า เทรส พาซิโทส

-insecticide- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สารฆ่าแมลง[n. exp.] (sān khā mal) EN: insecticide FR: insecticide [m] ; produit insecticide [m]
สารเคมีกำจัดแมลง [n. exp.] (sān khēmī k) EN: FR: insecticide chimique [m]
ยากำจัดแมลง[n. exp.] (yā kamjat m) EN: insecticide FR: insecticide [m]
ยากันยุง[n.] (yākanyung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil FR: produit anti moustique [m] ; répulsif à moustiques [m] ; insecticide qui tue les moustiques [m]
ยาฆ่าแมลง[n. exp.] (yā khā mala) EN: insecticide ; pesticide ; germicide FR: insecticide [m] ; pesticide [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -insecticide-
Back to top