ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incapacity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incapacity*, -incapacity-

incapacity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incapacity (n.) การไร้ความสามารถ See also: การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ Syn. disability, inability Ops. ability, capacity
English-Thai: HOPE Dictionary
incapacity(อินคะแพส' ซิที) n. การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ, Syn. incapability)
English-Thai: Nontri Dictionary
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incapacityความไม่สามารถ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will confess your genetic incapacity to rule and you will return the title to its natural heir.คุณจะสารภาพความสามารถทางพันธุกรรม ของคุณที่จะปกครอง และคุณจะกลับมาชื่อ ทายาทตามธรรมชาติของมัน
So despite any mental incapacity, he's still performing at a high level.งั๊นถ้าไม่นับสภาพจิต ที่ผิดปกติ ความสามารถเขาก็ยังดีเยี่ยม

incapacity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失格[しっかく, shikkaku] (n,vs) disqualification; elimination; incapacity (legal); (P)
非才;菲才[ひさい, hisai] (n) lack of ability; incompetence; incapacity

incapacity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่สามารถ[n. exp.] (khwām mai s) EN: incapacity ; disability FR: incapacité [f]

incapacity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incapacity
Back to top