ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proximity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proximity*, -proximity-

proximity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proximity (n.) ความใกล้ชิด Syn. concurrence, closeness, vicinity
English-Thai: HOPE Dictionary
proximity(พรอคซิม'มิที) n. ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง, Syn. nearness,vicinity
English-Thai: Nontri Dictionary
proximity(n) ความใกล้เคียง,ความใกล้ชิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proximityความใกล้ชิด, ความเป็นญาติใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"It needs to be alone and in close proximity with the life-form to be absorbed.They're not dead yet." Let's go, Bennings. I gotta get some sleep.
It's right in front of us. - 1,000 meters. - Proximity warning!1,000 เมตร, 900, 800, 700...
The Z-nose indicates you were in close proximity to Mrs. Silvers.เครื่องตรวจบ่งบอกว่าคุณเป็น คนที่อยู่ใกล้คุณนายซิลเวอร์ที่สุดด้วย
Accelerant burns, like this, are much more severe than proximity burns.การเร่งการเผาไหม้ แบบนี้ มันมากกว่าการเผาไหม้แบบทั่วไป
His travel is linked in close proximity to railway lines.การเดินทางของเขาเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ
It shows the layout of his property, and its proximity to every other house on his street.มันแสดงแผนผังของที่ดินเขา และบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทุกหลังบนถนนนั้น เขามี..
Once we're in, we'll have two minutes until e proximity alarms come back up.เมื่อเราเข้าไป เรามีเวลา 2 นาที จนกว่าสัญญาณเตือนภัยทำงาน
WITHIN CLOSE PROXIMITY TO WILLIAM,มี 2 คนที่เกิดและโตที่นี่ คนนึงพิการ
The same principal applied to proximity fuses, and World War II arial bombs...เป็นหลักการเดียวกับที่ประยุกต์ใช้ ใกล้เคียงกับฟิวส์ และสงครามโลกครั้งที่ 2 การระเบิดทางอากาศ
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ...
Any time you've got that close proximity to the spine, there's always going to be cause for concern, but, as I say, it's really too soon to tell.ทุกครั้งที่คุณถูกยิงใกล้ ตรงบริเวณกระดูกสันหลัง มักจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลอย่างมาก แต่ อย่างที่ผมพูดไป
You can't disarm it, but you can remove the proximity sensor.คุณถอดมันไม่ได้นะ แต่คุณสามารถปลด เซ็นเซอร์ตรวจจับรอบๆได้

proximity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.

proximity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中称[ちゅうしょう, chuushou] (n) {ling} mesioproximal pronoun (indicating proximity to the listener, i.e. sore, soko, sochira)
君側[くんそく, kunsoku] (n) proximity of a monarch or lord
近称[きんしょう, kinshou] (n) {ling} proximal pronoun (indicating proximity to the speaker, i. e., kore, koko, kochira)
側(P);傍;端[そば(側;傍)(P);そく(側);はた, soba ( gawa ; bou )(P); soku ( gawa ); hata] (n) (1) near; close; beside; vicinity; proximity; besides; while; (2) (はた only) third person; (P)
近間[ちかま, chikama] (n) proximity; nearby
間近(P);真近(iK)[まぢか, madika] (adj-na,n-adv,n) proximity; nearness; soon; nearby; (P)

proximity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundennähe {f}customer proximity
Nähe {f} | in der Nähe | in unmittelbarer Nähe zu | zeitliche Näheproximity | in proximity to | in close proximity to; in close vicinity to; right next to | proximity in time
Näherungsschalter {m} [electr.]proximity switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proximity
Back to top