ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hem in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hem in*, -hem in-

hem in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hem in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. box in, fence in, hedge in, hem about, rail in, wall in
hem in (vt.) กักขัง See also: กักตัว Syn. confine, restrict
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep them in there, Figaro!เก็บไว้ในที่นั่น ฟิกาโร!
She kept rubbing them in court.She kept rubbing them in court.
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.
What can be done with them in this world after the war is over?สิ่งที่สามารถทำได้กับพวกเขา ในโลกนี้ หลังจากสงครามมากกว่า?
Get all 500 guns and fire them in the same place to blow the daylights out of them.รับทั้งหมด 500 ปืนและยิงมัน ในแบบเดียวกัน วางระเบิด ขี ออกจากพวกเขา ถือยังคงเก็บพัก
In Sicily he has plants to process them into heroin.ในซิซิลีเขามีพืชที่จะดำเนินการให้เป็นเฮโรอีน
I couldn't call them in, there's no phones out there.ผมเรียกให้กลับมาไม่ได้ เพราะที่นั่นไม่มีโทรศัพท์
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง
He tore off my clothes, shredded them and threw them into the fireเขาฉีกปิดใส่เสื้ออาภรณ์ของฉัน,\ Nshredded ที่มัน... ...และขว้างพวกเขาเข้าไปในไฟ
I want to break them in. See you later.ผมอยากชินกับมัน แล้วเจอกันฮะ
Get us the hall, and I guarantee we'll pack them in for miles around.คุณได้ฮอล พวกเราจะเติมให้มัน
Thirty of them in there.พวกนั้นมีอยู่ราว 30 คน

hem in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武侯祠[wǔ hóu cí, ˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, 武侯祠] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都

hem in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing
棒手振り;棒手振[ぼてふり, botefuri] (n) (obsc) Edo-era street merchant who carried wares hanging from a pole, hawking them in the street

hem in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around FR: encercler ; entourer ; ceindre
เข็มอินเดีย[n. exp.] (khem Indīa) EN: Egyptian star cluster FR:
เข็มอินเดีย[n. exp.] (khem Indīa) EN: Pentas lanceolata FR: Pentas lanceolata

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hem in
Back to top