ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hang up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hang up*, -hang up-

hang up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hang up (phrv.) แขวน
hang up (phrv.) วางหูโทรศัพท์ลง Syn. ring off
hang up (phrv.) ทำให้ล่าช้า Syn. hold back, hold off
hang up (phrv.) ทำให้ยุ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้วิตกกังวล
hang up (phrv.) ผูก (ม้า) ไว้กับเสา (คำไม่เป็นทางการ)
hang up (vt.) แขวน See also: ห้อย Syn. dangle, suspend
hang up (vi.) วางหู See also: วางสาย, วางหูโทรศัพท์เข้าที่เดิม
hang upon (phrv.) กด See also: ลงน้ำหนักบน, ดึง Syn. hold onto
hang upon (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: เปลี่ยนไปตาม Syn. hinge on, pivot on, ride on
hang upon (phrv.) เกาะติดกับ Syn. hang onto
hang upon (phrv.) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang upon (phrv.) ตั้งใจฟัง
English-Thai: HOPE Dictionary
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hang up; hangค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางสาย (v.) hang up Syn. วางสายโทรศัพท์ Ops. ยกสาย
วางสายโทรศัพท์ (v.) hang up Ops. ยกสาย
วางหู (v.) hang up See also: ring off
วางหูโทรศัพท์ (v.) hang up See also: ring off, replace the telephone receiver
กางมุ้ง (v.) hang up a mosquito net See also: draw a mosquito curtain
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to hang up nowฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold it. Don't hang up on me.เดี๋ยวก่อน อย่าวางสายใส่ผม
You may as well hang up your jockey strap!หุ่นของแกมันจะเกาะแกได้แน่นแค่ไหนกัน!
Just try to run. Hang up once more, and you'll deal with me.ทำงานไป ถ้ามีอีกครั้ง นายเจอฉันแน่
Hello? Don't hang up on me!ฮัลโหล,อย่าวางสายใส่ฉัน
I spoke to your parents. They didn't hang up or anything.ผมคุยกับพ่อแม่คุณ เขาคุยกับผมดี
If you just decide to hang up your sea legs if you just want to feel something more solid beneath your feetถ้าคุณจะทิ้งพื้นที่โยกเยก ถ้าอยากรู้สึกถึงพื้นที่มั่นคงกว่าใต้ฝ่าเท้า
Just hang up the phone and make it up to the guy if he's so upset.เธอกลับไปหาอดัม "ฉันจะ หรือ ฉันจะไม่?"
Okay, hang up I'll call you in a bitโอเค รอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวชั้นโทรกลับ
So I hang up the phone, and five seconds later, Lisa called.หลังจากที่ผมวางสายจากเขา แค่ 5 วินาทีต่อมา ลิซ่าก็โทรมา
We can continue to keep an eye on things for you, but my guess is your husband will hang up his dancing shoes shortly anyway,เราจะคอยจับตาดูต่อให้ก้ได้ แต่ผมขอเดาว่า สามีคุณจะแขวนรองเท้าเร็วๆนี้แหละ
I'm gonna hang up now, sir.คุณ ฉันจะวางหูแล้วนะ
'Cause if you don't, I'm going to hang up right now.ถ้าไม่อยากฉันจะวางสายเดี๋ยวนี้

hang up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay

hang up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハングアップ[, hanguappu] (n,vs,adj-f) (1) hung-up; (2) hang up
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
電話を切る[でんわをきる, denwawokiru] (exp,v5r) to hang up the receiver (of a telephone)
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
吊るす(P);吊す[つるす, tsurusu] (v5s,vt) to hang; to hang up; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハングアップ[はんぐあっぷ, hanguappu] hang up (vs)

hang up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; put up a mosquito net ; draw a mosquito curtain FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
แขวน[v.] (khwaēn) EN: hang ; hang up ; suspend FR: pendre ; suspendre ; accrocher
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step down ; give up ; call it quits ; hang up one's gloves FR: démissionner ; donner sa démission ; remettre sa démission ; raccrocher ; jeter l'éponge
ทำให้ล่าช้า [v. exp.] (thamhai lāc) EN: delay ; hang up ; hold back ; hold off FR:
วางหู[v.] (wang hū) EN: ring off ; hang up FR: raccrocher (le combiné du téléphone) ; couper la communication téléphonique
วางหูโทรศัพท์[v. exp.] (wang hū thō) EN: ring off ; hang up FR: raccrocher le téléphone ; couper la conversation téléphonique
วางสาย[v.] (wāngsāi) EN: hang up FR: raccrocher
อย่ายอมแพ้[v. exp.] (yā yøm phaē) EN: don't give up ; don't throw in the towel ; don't hang up your gloves FR:
ห้อยหัว[v. exp.] (hǿi hūa) EN: hang upside down FR:

hang up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hang up
Back to top