ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

handful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *handful*, -handful-

handful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
handful (n.) หนึ่งกำมือ See also: จำนวนหนึ่งกำมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
handfuln. ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณเล็กน้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
handful(n) หนึ่งกำมือ,เต็มมือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยิบ (n.) a handful of Syn. หยิบมือ
หยิบมือ (n.) a handful of
กระแบะมือ (n.) handful See also: palm of the hand Ops. มาก, มากมาย
กอบมือ (clas.) handful
กำ (clas.) handful See also: bunch, wisp, bundle
กำมือ (clas.) handful
คามือ (adv.) handfully
กอบ (n.) an amount of two handfuls
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all that's required is 15 hours of fancy surgery... that only a handful of people are trained to do.แต่คุณต้องผ่าตัดตั้ง15ชม. กว่าจะได้ตัวที่ถูกฝึกแล้วซักตัว
Just a handful of this stuff would make me richer than the sultan!สิ่งเหล่านี้มากมาย จะทำให้เรารวยยิ่งกว่าสุลต่าน
This is the same stuff I took a handful of in the forest.- เขาเข้าไปในป่า ! - คุณแน่ใจนะ ?
And when it comes to that, it's only about just a handful of people in the world... who can tell the difference between you and me.เป็นความจริงที่ว่ามันก็แค่คน แค่กำมือในโลกที่เห็น
Just a handful of people have had the privilege of hearing itมีคนแค่หยิบมือเดียวมีบุญพอจะได้ฟัง
Therefore possible handful of men can stop an army.Therefore possible handful of men can stop an army.
When king say handful of men could save all Siam, he was most unusuallyWhen king say handful of men could save all Siam, he was most unusually
If this goes unchallenged in the world community within less than 10 years a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species.ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในชุมชนโลก ภายในไม่ถึง 10 ปี บรรษัทข้ามชาติหยิบมือหนึ่งจะเป็นเจ้าของ
A handful stay.เตรียมอาหารเช้า และกินให้อิ่มหนำ
Bring me a handful of salt.ส่งเกลือมาให้ผมกำมือนึง
So you just waltzed right in, found a kid hiding in a wall, then pulled the name Sylar out of your ass, when only a handful of us know that name.ผมก็ไปหาเธอ นั่นหละคือ ทุกอย่างที่เกิดขึ้น คุณคิดว่าจะรอดตัวไปได้ง่ายๆ งั้นเหรอ เจอเด็กที่ซ่อนอยู่ในผนัง
There are only A handful of viruses That can cross Between dogs and humans.There are only a handful of viruses that can cross Between dogs and humans.

handful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
屈指可数[qū zhǐ kě shǔ, ㄑㄩ ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄕㄨˇ, 屈指可数 / 屈指可數] handful; small number; can be counted on the fingers of one hand
满手[mǎn shǒu, ㄇㄢˇ ㄕㄡˇ, 满手 / 滿手] handful

handful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一掴み;一つかみ[ひとつかみ, hitotsukami] (n) handful
一握[いちあく, ichiaku] (n) handful
手が掛かる;手がかかる[てがかかる, tegakakaru] (exp,v5r) to take a lot of dealing with; to be a handful
掴み出す[つかみだす, tsukamidasu] (v5s,vt) to take out; to take a handful of; to grab and throw; to turn someone out of a house
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] (n,adj-no) handful; small handful; (P)

handful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำ[n.] (kam) EN: handful ; bunch FR: poignée [f] ; bouquet [m]
กำมือ[n.] (kammeū) EN: fist ; handful FR:
ขยุ้ม[v.] (khayum) EN: grab a handful ; scoop up with the hand ; pick up with all five fingers FR:
ขยุ้มมือ[n. exp.] (khayum meū) EN: handful FR: poignée [f]
กอบมือ[n. exp.] (køp meū) EN: handful FR:
หยิบ[n.] (yip) EN: pick ; handful FR:
กำ[n.] (kam) EN: [classif.: handful, bunch, wisp, bundle] FR:
กำมือ[n.] (kammeū) EN: [classif. : handful] FR: [classif. : poignées (volume)]
กอบ[n.] (køp) EN: scoop ; amount of two handfuls FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า handful
Back to top