ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grow up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grow up*, -grow up-

grow up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow up (phrv.) เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน See also: เติบโตโดยหันไปทางด้าน
grow up (phrv.) พัฒนาขึ้น See also: เติบโตขึ้น (ทางความคิด, วิถีชีวิต)
grow up (phrv.) เจริญขึ้น See also: สูงขึ้น, มากขึ้น
grow upon (phrv.) เลื้อยอยู่ตาม See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม Syn. grow on
grow upon (phrv.) ค่อยๆชอบมากขึ้น
grow upon (phrv.) กลายเป็นนิสัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจริญวัย (v.) grow up See also: develop, increase Syn. เติบโต
เจริญเติบโต (v.) grow up See also: develop, grow, increase Syn. เจริญวัย, เติบโต
เติบใหญ่ (v.) grow up See also: grow, develop, increase Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต
โต (v.) grow up See also: grow, develop Syn. เจริญ, เติบโต
โตขึ้น (v.) grow up See also: grow, develop, increase Syn. เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต
ตกสนับ (v.) overgrow upon the old grass
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
What'll you be when you grow up?ลูกโตขึ้นจะเป็นอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want to put my clock forward so I can grow up fasterแม่อยากเอาไปติดข้างหน้านาฬิกามันจะได้โตเร็วขึ้น
Want to grow up to be a bum?อยากจะโตมาเป็นไอโง่ใช่ไหม?
They don't know nothing yet. When you're a kid, you think you'll grow up to be wonderful instead of an asshole, like everybody else.ชั้นได้ยินมาว่านิตยสารเค้าล้มละลาย นี่คงจะเป็นเรื่องดีบางเรื่องที่ยังเกิดขึ้นนะ
You don't want him to grow up soft, do you? It's tough out there.แกเป็นคนเดียวที่ห่วงใยชั้นมาตลอด ชั้นจะฆ่าแกได้ไง
You need some time to grow up a little.เธอก็ต้องการเวลาบ้าง เพื่อโตขึ้นอีกนิดหน่อย
Make your choice ´cause you got to grow up to be successfulตัดสินใจดี ๆโตจะได้เป็นเจ้าคนนายคน
My son grow up to be a lawyer I swear I'll kikk him myselfโตขึ้นขืนเป็นทนายได้ฆ่าตายคามือแน่
If I get lucky, I'll get to grow up and listen to Air Supply like you.แต่ฉันก็โชคดีที่โตขึ้นมา โดยไม่ได้ฟัง "แอร์ซัพพลาย" แบบนาย
You try to raise your children in the ways of the Lord so that when they grow up they will followเธอพยายามจะมีเด็ก ตามหนทางของพระเจ้า เมื่อเด็กโตมาพวกเขาจะตามรอย
I thought he'd grow up to be a combination of Edison and Lincoln.ผมนึกว่าถ้าพี่ผมโตขึ้น คงเป็นเหมือนเอดิสันผสมกับลินคอน
My dream is that you'll grow up and go to college and then maybe someday you'll build your own castle.พ่อฝันไว้ว่าหนูจะโตขึ้น และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย... ...จากนั้นหนูก็จะสร้างปราสาทของหนูเอง ในวันนึง
If he studies hard, he could grow up to be a doctor or lawyer.หากว่าตั้งใจเรียนหนังสืออีกหน่อย ไม่เป็นหมอ ก้อต้องเป็นทนายความ

grow up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
育ち行く;育ちゆく[そだちゆく, sodachiyuku] (v5k-s) to grow up
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P)
長じる[ちょうじる, choujiru] (v1,vi) (1) (See 長ずる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長ずる・2) to be good at; to excel in
長ずる[ちょうずる, chouzuru] (vz,vi) (1) (See 長じる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長じる・2) to be good at; to excel in

grow up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn toēp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
โต[v.] (tō) EN: grow ; grow up ; develop FR: grandir ; croître ; se développer
เติบโต[v.] (toēptō) EN: grow ; grow up ; mature ; thrive FR: croître ; grandir ; s'agrandir
เติบใหญ่[v. exp.] (toēp yai) EN: grow up ; mature FR:
โตขึ้น[v.] (tōkheun) EN: grow up FR: grandir ; grossir
ตกสนับ[v.] (toksanap) EN: overgrow upon the old grass FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grow up
Back to top