ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

founder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *founder*, -founder-

founder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
founder (n.) ผู้ก่อตั้ง See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา Syn. builder, creator, originator
founder (vi.) จมลง See also: จม, อับปาง Syn. immerse, sink, submerge
founder (vt.) ทำให้จม See also: ทำให้จมลง, ทำให้อับปาง Syn. immerse, sink, submerge
founder (vi.) ล้มลงกับพื้น
founder (vi.) สะดุด
founder (vi.) (สัตว์) ป่วยเพราะกินมากไป
founder (vt.) ทำให้ (สัตว์) ป่วยเพราะให้กินมากไป
English-Thai: HOPE Dictionary
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
English-Thai: Nontri Dictionary
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
founder breccia; collapse brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foundersผู้สร้าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาสดา (n.) The founder of the religious Ops. สานุศิษย์
ช่างหล่อ (n.) founder
ผู้ก่อกำเนิด (n.) founder See also: initiator, originator, inventor Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม
ผู้ก่อตั้ง (n.) founder See also: initiator, originator, inventor Syn. ผู้สร้าง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม
ผู้ก่อตั้ง (n.) founder See also: initiator, originator, inventor Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม
ผู้ตั้ง (n.) founder See also: initiator, originator, inventor Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ริเริ่ม
ผู้สถาปนา (n.) founder See also: initiator, originator, inventor Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม
ผู้ให้กำเนิด (n.) founder See also: initiator, originator, inventor Syn. ผู้ก่อตั้ง, ผู้สร้าง, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world?เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ?
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน
He or she or whomever will not only get an 8 X 10 glossy photo right beside Moses Finkelstein, EMPLOYEE OF THE MONTH YOUR NAME HERE the CEO and founder of Buy More,เขาหรือเธอ หรือจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่เพียงแต่จะได้มี รูปอัดมันขนาด 8x10
You shared your lab with the founder of massive dynamics?คุณแบ่งใช้ห้องทดลอง กับเจ้าของแมสสีฟ ไดนามิคส์?
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said,แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี
Boyfriend here founder unconscious.แฟนของเธอพบเธอหมดสติ
As the plaque reads, this is John Harvard, founder of Harvard University in 1638.จากป้ายสลักรูปปั้นนี้คือ จอห์น ฮาวเวิรด ผู้ก่อตั้งมหาลัยฮาวเวิร์ดเมื่อปี 1638
The founder and ceo is a guy named william bell.ผู้ก่อตั้งและซีอีโอชื่อ วิลเลี่ยม เบลล์
My main man Moses, founder of the Buy More himself, called.หรือเรียกอีกอย่างว่า ผู้ก่อตั้งบายมอร์ด้วยตัวเขาเอง
You are the daughter of Agent X, the founder of all the A.S.S.es.หนูเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสายสืบเอ็กซ์ ผู้ค้นพบเหล่า A.S.S
He is President's grandfather, the founder of go Publishing Company.ปู่ของท่านประธานน่ะ คนก่อตั้งสำนักพิมพ์ไง

founder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比尔・盖茨[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ· Gai4 ci2, 比尔・盖茨 / 比爾・蓋茨] Bill Gates (1955-), founder and chairman of Microsoft
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
宋武帝[Sòng wǔ dì, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ, 宋武帝] Emperor Wudi of Song; Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420
国父[guó fù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄨˋ, 国父 / 國父] father or founder of a nation; Father of the Republic (Sun Yat-sen)
创办人[chuàng bàn rén, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ, 创办人 / 創辦人] founder (of an institution etc)
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
恩格斯[Ēn gé sī, ㄣ ㄍㄜˊ ㄙ, 恩格斯] Friedrich Engels (1820-1895), socialist philosopher and one of the founder of marxism
摩尼[Mó ní, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ, 摩尼] Manes (3rd century AD), Persian prophet and founder of Manichaeism
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
清太祖[Qīng Tài zǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, 清太祖] posthumous title of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤 (1559-1626), founder and first Khan of the Manchu Later Jin dynasty 後金|后金 (from 1616)
始祖[shǐ zǔ, ㄕˇ ㄗㄨˇ, 始祖] primogenitor; founder of a school or trade
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 刘裕 / 劉裕] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
琐罗亚斯德[Suǒ luó yà sī dé, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ, 琐罗亚斯德 / 瑣羅亞斯德] Zoroaster, Zarathustra or Zarathushtra (c. 1200 BC), Persian prophet and founder of Zoroastrianism
拓拔[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓拔] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓跋
拓跋[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓跋] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓拔
缔造者[dì zào zhě, ㄉㄧˋ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, 缔造者 / 締造者] creator (of a great work); founder
创立人[chuàng lì rén, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ, 创立人 / 創立人] founder
创立者[chuàng lì zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, 创立者 / 創立者] founder
创办者[chuàng bàn zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄓㄜˇ, 创办者 / 創辦者] founder; creator; author
奠基人[diàn jī rén, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄖㄣˊ, 奠基人] founder; pioneer
建立者[jiàn lì zhě, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, 建立者] founder

founder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会の創立者[かいのそうりつしゃ, kainosouritsusha] (n) founder of a society
医学の祖[いがくのそ, igakunoso] (n) founder of medical science
建国者[けんこくしゃ, kenkokusha] (n) founder (of a nation)
教主[きょうしゅ, kyoushu] (n,adj-no) founder of a religious sect
教祖[きょうそ, kyouso] (n) founder of a religious sect; (P)
皇祖[こうそ, kouso] (n) (divine, historical or legendary) founder of an empire
鋳物師[いものし, imonoshi] (n) a caster or founder
開山堂[かいさんどう, kaisandou] (n) temple hall commemorating its founding or its founder
元祖[がんそ, ganso] (n,adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P)
共同創設者[きょうどうそうせつしゃ, kyoudousousetsusha] (n) co-founder
初代[しょだい, shodai] (n,adj-no) first generation; founder; (P)
創業者[そうぎょうしゃ, sougyousha] (n) founder; promoter
創立者[そうりつしゃ, souritsusha] (n) founder; organizer; organiser
太祖;大祖[たいそ, taiso] (n) founder; progenitor; emperor
始祖[しそ, shiso] (n) founder; originator; pioneer
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...)
生みの親[うみのおや, uminooya] (exp,n) one's true parents; founder; creator; (P)
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P)
開祖[かいそ, kaiso] (n) (sect) founder; apostle; originator; inventor
開設者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) founder; establisher

founder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
ช่างหล่อ[n. exp.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.) FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder FR: couler ; sombrer
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
นายช่างหล่อ[n. exp.] (nāi chāng l) EN: founder FR: fondeur [m]
ปฐมกษัตริย์[n.] (pathommakas) EN: founder of a dynasty FR:
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: founder of an enterprise ; originator FR:
ผู้ก่อตั้ง[n. exp.] (phū køtang) EN: founder FR: fondateur [m]
ผู้ประสาธน์การ[n.] (phūprasātkā) EN: founder ; builder FR:
ผู้สถาปนา[n. exp.] (phū sathāpa) EN: founder FR: fondateur [m]
ผู้วางรากฐาน[n. exp.] (phū wāng rā) EN: founder FR: fondateur [m]
ศาสดา[n.] (sātsadā) EN: prophet ; founder of a religion ; religious prophet FR: prophète [m] ; fondateur d'une religion [m]
ผู้ร่วมก่อตั้ง[n. exp.] (phū ruam kø) EN: co-founder FR: cofondateur [m]
ตัวกวน[n. exp.] (tūa kūan) EN: meddler ; confounder FR:
ตัวแปรปะปน[n. exp.] (tūapraē pap) EN: confounding variable ; confounding factor ; lurking variable ; confound ; confounder FR:
ตัวแปรปนเปื้อน[n. exp.] (tūapraē pon) EN: confounding variable ; confounding factor ; lurking variable ; confound ; confounder FR:

founder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gründungsmitglied {n}founder member

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า founder
Back to top